Dne 13.6.2012 prob?hly v prostorách t?locvi?en naší školy oslavy 150 let SOKOLA . Sešli se zde mladí i sta?í, rodi?e, d?ti, trené?i i ti, které p?ilákala zv?davost. Byla tu spousta sout?í s cenami, spousta aktivit jako propagace sportu i SOKOLA jako takového.

Číst dál...


Dne 12.6.2012 navštívila naši školu spole?nost Zayferus s ukázkou dravých pták?, p?ednáškou o jejich zp?sobu lovu a následnou praktickou demonstrací.

Číst dál...

Po náro?n?jších týdnech, b?hem kterých se konalo p?ijímací ?ízení ke studiu ve st?edních školách,  áci 9. ro?níku ji mají svou novou studijní budoucnost jistou. P?ejme jim úsp?šné zahájení studia a co nejlepší uplatn?ní na nové škole.  

Číst dál...


Naše škola se 17.5.2012 zú?astnila ji 8. ro?níku ekologicky lad?ného projektu na ZŠ  nár.um?lce Petra Bezru?e ve Frýdku - Místku. Ve velmi p?átelské atmosfé?e, kterou ji tradi?n? vytvá?ejí organizátorky projektu z 1.ZŠ - paní u?itelky Hanáková a Lepíková, se d?tem i pedagog?m dob?e tvo?ilo.

Číst dál...


V m?síci kv?tnu se naše škola zú?astnila výtvarné p?ehlídky na Slezskoostravském hradu - OSTRAVA 2012 . V p?íjemném prost?edí hradní p?dy bylo mono shlédnout tvorbu r?zných typ? základních,st?edních i um?leckých škol. My jsme vybrali ukázky z n?kolika projekt? tohoto roku, které se pozd?ji p?edstaví i v knihkupectví LIBREX ve Frýdku- Místku.

Mgr. Zuzana Lanzendorferová


T?i dny v ?eském ráji proilo 21 ák?  6.– 9. ro?níku. Na exkurzi, která se kadým rokem koná v jiné oblasti naší vlasti, se  letos áci seznámili s krásami ?eského ráje.

Číst dál...

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS