Ve dnech 15. -  24. ?ervna se áci naší školy zú?astnili sportovn? relaxa?ního pobytu na poloostrov? Istrie ve ?ty? hv?zdi?kovém kempu Bijela Uvala u m?ste?ka Pore?. Náplní zájezdu bylo nejen koupání v mo?i, ale i r?zné sportovní aktivity: házená, beach volejbal, kopaná, basketbal, stolní tenis aj. K nejoblíben?jším pat?il vodní aerobic pod vedením chorvatských instruktor?. Bydleli jsme v pln? vybavených karavanech s klimatizací a seznámili se s chorvatskou kuchyní, kterou nám místní dováeli dvakrát denn?. Zajímavosti pobytu byla také tane?ní sout?, kterou jsme ovládli a zvít?zili nad finskou skupinou. D?ti nato?ili promo video, které bude umíst?no na webových stránkách kempu.

Pobyt se náramn? vyda?il, ?ím si áci zpest?ili záv?r školního roku a spokojen? se všichni vrátili dom?.                                 

Fotografie...

Ve st?edu 20. ?ervna se  10 vybraných ák? 1. stupn? zú?astnilo atletických závod? konaných na stadionu TJ Slezan. Celkem sout?ilo 15 základních škol, tedy 150 d?tí. Naši áci byli úsp?šní, získali celkem  4 medaile.

  • 3 st?íbrné: Vanessa Kawecká Nelly 1. C, Olin Škola 1. B, Karolína Brázdilová 4. C
  • 1. bronzovou: Marie Bardo?ová 3. A

Všem zú?astn?ným pat?í pochvala za ú?ast a snahu - konkurence byla opravdu silná.

Fotografie...

12. ?ervna 2018 jsme se s áky 8. a 9. t?íd op?t vydali po stopách historie. Naše putování sm??ovalo do Hrabyn? a Darkovi?ek, míst, která jsou spjata s 2. sv?tovou válkou. Nejprve jsme si prohlédli Památník 2. sv?tové války. Expozice Doba zmaru a nad?je chronologicky p?ipomíná vále?né d?jiny 2. sv. války a zárove? p?ibliuje i civilní ivot obyvatelstva, vále?nou výrobu a kulturu. Postihuje také boje ?eskoslovenských voják? na Blízkém východ?, osudy letc? v Polsku, Francii, Velké Británii a další události.

Číst dál a fotografie

 
Ve dnech 7. a 8.?ervna se 19 ák? z 8. a 9. t?íd zú?astnilo výb?rové p?írodopisn?-zem?pisné exkurze na Pálavu.
První den jsme dojeli vlakem do Mikulova, kde jsme si prohlédli historické centrum  a poté  jsme se vydali na 15-ti kilometrovou túru z Mikulova p?es Pavlovské vrchy a do Dolních V?stonic. Cestou jsme obdivovali zajímavé rostliny i ivo?ichy, kte?í se vyskytují jen na vápencích, jako t?eba diviznu brunátnou, bílojetel n?mecký, kavyl vláskovitý, spoustu v?etenušek a také kobylku ságu.  Minuli jsme  Ko?i?í skálu, vyšlápli jsme na Sirot?í hrádek, D?vín a Dív?í hrady, ze kterých se nám naskytl nádherný výhled na Novomlýnské nádre. Do Velkých Pavlovic jsme pak dojeli autobusem a ubytovali jsme se na ubytovn? TJ Slavoj Velké Pavlovice.
 Druhý den po snídani jsme se vydali autobusem do Lednice, kde jsme absolvovali základní prohlídku zámku Lednice, který je nádhern? zrekonstruován v novogotickém slohu a jeho vlastníky byli bezmála 700 let Lichtenštejnové. Návšt?va skleníku s tropickými a subtropickými rostlinami byla te?kou za naším putováním po krásách jiní Moravy.

Foto...

V pátek 15. ?ervna  se vydal autokar se 49 ú?astníky sm?rem k jadranskému pob?eí. Posádku tvo?ílo 29 ák? sportovních t?íd naší školy a 14 ák? ZŠ Janovice. P?íjezd do kempu Bjela Uvala byl v ranních hodinách 16. ?ervna. Následovalo ubytování a seznámení s mo?em. 
Ned?le 17.6.:
Dopolední program: 
 7:45 - ranní rozplavba
 9:00 - relax u mo?e
11:00 - skupina dívek - aqua aerobic, chlapci - mí?ové hry: basketbal a fotbal
Odpolední program - pobyt u mo?e
17:00 - aqua aerobic a zumba. 
Ve?erní program :
- turnaj ve stolním tenisu, petang, beach volejbal

Fotky...

Krásné dárky dostali áci naší školy u p?íleitosti svého letošního svátku.

Všechny t?ídy 1. stupn? zhlédly v kin? Vlast filmové p?edstavení  Pra?lov?k 2D.

Pro áky 2. stupn? bylo p?ichystáno p?ekvapení – návšt?va Sv?ta techniky v Ostrav?  Vítkovicích. T?ídy se zú?astnily r?zných zajímavých program? a komentovaných prohlídek. V programu Šifrování - "ínávorfiŠ  aneb tajemství utajených zpráv" d?ti pracovaly se známými kódy, pak se u?ily šifrovat. Na záv?r dešifrovaly tajnou zprávu a našly poklad. V komentované prohlídce Klamárium  byly velmi nadšeni optickými klamy a iluzemi. V praktické ?ásti lekce Roboti v našem ivot? se sami áci pokusili sestavit si vlastního robota z Lega a zkusili jej také naprogramovat. Další t?ídy chemicky pitvaly vodu, staly se posádkou hv?zdné lodi a zahrály si také ak?ní hru. Dále se áci seznámili se záhadami jaderné elektrárny nebo s problematikou finan?ní svobody.

Celý program dne byl velmi zda?ilý a áci si ur?it? odnesli spoustu zajímavých i pou?ných záitk?.

Pod?kování pat?í nejen lektor?m Sv?ta techniky, ale i m?stu Frýdek-Místek, které tyto akce podporuje.

Fotografie

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS