Slovo pana ?editele

Váení rodi?e, áci a p?átelé školy.

Letos, jako kadým rokem, budeme 31. ledna hodnotit p?lro?ní práci ák?. T?m, kterým se hodnocení tohoto 1. pololetí školního roku povedlo dle jejich p?edstav i ke spokojenosti rodi??, gratuluji. ák?m, kte?í se svými výsledky spokojeni nejsou, p?eji, aby p?edevším zvýšeným úsilím v p?íprav? na vyu?ování dosáhli na konci roku lepších a radostn?jších výsledk?.

Pro mne samotného je letošní uzav?ení prvního pololetí na naší škole výjime?né. D?vodem je ukon?ení mé p?sobnosti na škole k 31. lednu 2018. Nastoupil jsem na ni v roce 1994 a proil zde 23 let pracovního ivota. Na za?átku existence školy jsme pat?ili mezi nejpo?etn?jší školy v okrese. V roce 1998, kdy jsem jako zástupce pro II. stupe? p?evzal vedení školy, jsme m?li 1150 ák?. V této dob? jsme se jako kadá nová škola museli potýkat s ?asto nelehkými problémy, ned?v?rou a mnohdy i pomluvami. Museli jsme si své postavení v síti frýdeckomísteckých škol budovat.

Číst dál...

Prosíme rodi?e, aby papír ur?ený na akci „Zachra?me strom, adoptujme zví?e“ nosili POUZE v den konání sb?ru. Papír nosí mnozí pr?b?n? b?hem celého roku a není moné jej z kapacitních d?vod? uschovávat a do dne konání akce. D?kujeme za pochopení.

Nadcházející termíny pro šk. rok 2017/2018:

 • 23. února 2018
 •  6. dubna 2018
 •  1. ?ervna 2018

Místo a ?as: vdy od 7:30 do 8:00 u vstupu na I. stupe?. Papír musí být svázány!

Za p?inesený papír, zachrán?né stromy a medv?dici Olinu z ostravské ZOO d?kujeme.

Ve st?edu 17. ledna 2018 prob?hlo na naší škole Okresní kolo d?jepisné olympiády. Nejúsp?šn?jší ?ešitelé jednat?iceti škol okresu Frýdek-Místek prov??ovalo své v?domosti týkající se historie první republiky. 
Tematické zam??ení letošního ro?níku:  „To byla první republika aneb ?eskoslovensko v letech 1918 - 1938"
Kvízy, tabulky, ilustrace, dopl?ova?ky, mapy a p?esmy?ky ?ešili ú?astníci 90 minut. Následovala malá p?estávka s ob?erstvením a beseda v M?stské knihovn? Frýdek – Místek, která se nachází v budov? naší školy. Mezitím opravovala odborná porota vy?ešená zadání okresního kola, aby mohla neprodlen? vyhlásit výsledky a sd?lit postupující do krajského kola.
Kadý ú?astník obdrel pam?tní list a vít?zové kniní odm?nu a diplom. Spokojenost s pr?b?hem akce byla jak na stran? zadavatel?, tak na stran? poroty.

                                Tak zase za rok na 11. ZŠ.
 

Upozor?ujeme všechny áky i rodi?e, e sb?r papíru v rámci projektu „Zachra?me strom, adoptujme zví?e“ za?ne v pátek ji od 7 hodin a potrvá do 8 hodin. Papír musí být svázaný! D?kujeme.

V úterý 2. ledna se vydali áci 7. B a 6. A na základní lya?ský výcvik do Ski Areálu Synot ve Velkých Karlovicích. Po ubytování v nov? zrekonstruovaném horském hotelu Ky?erka byli odpoledne áci roz?azeni do výkonnostních skupin - pokro?ilí, snowboardisté a dv? skupiny za?áte?ník?.

Výcvik probíhal dopoledne i odpoledne. Mimo tento ?as byly pro d?ti p?ipraveny r?zné aktivity, a? u turnaj ve stolním tenise, ve?erní spole?enské hry ?i bowling v nedalekém m?ste?ku. Dobrovolníci si také vyzkoušeli r?zné b?ecké techniky na karlovickém lya?ském stadiónu. V pátek odpoledne se uskute?nil slalomový závod lya?? i snowboardist?. Páte?ní ve?er byl ve znamení vyhlašování nejlepších slalomá??, stolních tenist? i t?ch, kte?í ud?lali nejv?tší pokrok na lyích ?i snowboardu.

Lya?ský kurz se vyda?il! Všichni zvládli jízdu na vleku, bezpe?ný sjezd na lyích ?i snowboardu a zlepšily se také vztahy v t?ídním kolektivu.

Fotografie...

U?itelé a áci
Základní školy Ji?ího z Pod?brad
Vás srde?n? zvou na Den otev?ených dve?í 22.2.2018.

Za?ínáme vdy v n?kolika ?asových blocích:

 • 15:00
 • 15:30
 • 16:00
 • 16:30

Máme pro Vás p?ipravenou adaptaci známé ?eské pohádky, ale také:

 • aktivity pro d?ti
 • ukázku našich u?eben
 • rady zkušených pedagog?, jak pohodov? zvládnout nástup do školy
 • ?eká Vás i malé pohošt?ní

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS