Jak se ji stalo tradicí, tentokrát p?esn? za rok, jsme v naší školní druin? p?ivítali studentky st?ední zdravotnické školy. Doprovodila je a p?ipravila paní magistra Stanislava Mrkvi?ková.

Tato akce je sou?ástí našeho celoro?ního plánu a vdy je doprovázena nadšením d?tí. Ty se nejen seznámí se základy první pomoci teoreticky, co je jist? d?leité, ale následn? si vše mohou vyzkoušet na vlastní k?i. S nejv?tším ohlasem se kadoro?n? setkává ošet?ení krvácivých stav?. Krev v podob? medu a ?erveného potraviná?ského barviva d?lá divy. Tolik spokojených a nat?šených d?tí se jen tak nevidí.

D?kujeme tímto paní magist?e Mrkvi?kové a studentkám St?ední zdravotnické školy.

Fotografie

Pohyby ivo?ich? a rostlin, to je téma letošního ji 52. ro?níku Biologické olympiády.

Školní kolo prob?hlo v pátek 9. února 2018 a zú?astnilo se ho 14 ák? v kategorii D (6. a 7. ro?níky) a 11 ák? v kategorii C (8. a 9. ro?níky).  První ?ástí byl test, pak následovala poznáva?ka 15 rostlin a 15 ivo?ich? a nakonec praktický úkol. Všichni sout?ící si zaslouí za sv?j výkon pochvalu. 

Výsledky:

Kategorie D: Lucie Blahutová (7.A), Klára Dur?áková (6.B) a Sandra Kova?íková (7.B)

Kategorie C: Tereza Wieczorková (8.B), Tereza Kociánová (8.A) a Alb?ta Vidláková (9.B)

D?v?ata postupují do okresního kola, které se bude konat 12. dubna 2018 pro kategorii D  a 23. dubna 2018 pro kategorii C . Podmínkou je vypracovat vstupní úkol a na výb?r jsou ?ty?i témata – íaly, m??ení rychlosti pohybu bezobratlých, ší?ení plod? a semen a pohyby rostlin b?hem r?stu.

Podrobné výsledky a fotografie

 

Ve ?tvrtek 1. února 2018 se konal na naší škole ji 47. ro?ník Celostátní p?ehlídky d?tských recitátor?. Sout?e se zú?astnilo 47 p?ednášejících ze všech t?íd druhého stupn?. 

V kategorii ák? 6.-7. t?íd

1. místo - ?ubová Beáta z 6.B - Ztracená teta – Miloš Kratochvíl
2. místo - Pospíšilová Kristýna z 7.B – Nosoroec – Emanuel Frynta
3. místo - Je?ábek Nikolas z 7.A – Zlatý kolovrat - Karel Jaromír Erben

V kategorii ák? 8.-9. t?íd
1. místo - Zamazalová Lucie z 8.B – 1. Bitva na Tursku-Old?ich Janota
2. místo - Duganová Barbora z 8.A – Tristran a Izolda – Islandská lidová balada
3. místo - Wieczorková Tereza z 8.B – Být ?i nebýt – W. Shakespeare

Do okrskového kola, které se koná 20. února 2018 na 2. ZŠ, postupují první dva z kadé kategorie. Všem výherc?m gratulujeme a postupujícím do dalšího kola p?ejeme hodn? št?stí.

Fotografie

S ú?inností od 1.2.2018 byl ?editelem školy jmenován Mgr. Libor Ku?a. Jde o jmenování na dobu ur?itou do doby vyhlášení konkursního ?ízení.

Dne 8. 2. 2018 se konalo školní kolo recita?ní sout?e ák? prvního stupn? naší školy, do n?ho postoupili nejlepší recitáto?i z jednotlivých t?íd. D?ti byly rozd?leny podle v?ku do t?í kategorií. Na úvod své básni?ky p?ednesli naši nejmenší, následovali recitáto?i z druhých a t?etích t?íd a na záv?r p?ednášeli áci ?tvrtých a pátých ro?ník?. P?i hodnocení se p?ihlíelo na vhodný výb?r a délku básn?, na správnou výslovnost a výrazný p?ednes.

Mezi postupujícími do okrskového kola se umístili na jednotlivých místech tito áci:

1. kategorie:

1. místo: Jirka Mojíšek
2. místo: Tobiáš Tašner 
3. místo: Ema Švecová 

2. kategorie:

1. místo: Klárka Urbišová
2. místo: Riana Polomská
3. místo: Sabina Erlebachová

Všem ák?m d?kujeme za krásný p?ednes a vít?z?m p?ejeme mnoho úsp?ch? v okrskovém kole.

Ve st?edu 24.ledna 2018 prob?hlo školní kolo Zem?pisné olympiády. áci sout?ili ve t?ech kategoriích – A (6.ro?ník), B (7.ro?ník) a C (8. a 9.ro?ník). Olympiádu tvo?ily jako vdy dv? ?ásti - práce s atlasem a práce bez atlasu. Získané body v kadé ?ásti se v záv?ru se?etly a vytvo?ily celkové po?adí. Vít?zové jednotlivých kategorií budou školu reprezentovat v okresním kole, které se uskute?ní 20. února 2018 na ZŠ Pionýr? v Místku. Vít?z?m blahop?ejeme!

Výsledky:

  • kategorie A: Martin Maschke (30 b), Filip Valo (28,5 b), Richard Stalmach (26 b)
  • kategorie B: Lucie Blahutová (44 b), Josef Matula (39 b), Antonín Bardo? (37,5 b)
  • kategorie C: Michal Fu?ek (69 b), Ji?í Byst?ický(62 b), Patrik Vyvial (58 b)

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS