Ve st?edu 28. února 2018 prob?hla na ZŠ Elišky Krásnohorské ve Frýdku- Místku výtvarná sout? m?stských školních druin, které se zú?astnily i áci naší školy: Erika Kubo?ová, Michaela Florková, Vojta Jarošek, Pham Thu Ngan a Anastázie Kubo?ová. Sout? probíhala na vylosované téma ,,JARNÍ RADOVÁNKY,,

Pham Thu Ngam získala diplom za t?etí místo v této sout?i.

Všem sout?ícím gratulujeme k úsp?šnému reprezentování naší školy.

Fotky

 


Vybíráte školu pro vaše dít??
Víte, e kadý rodi? pro své dít? m?e školu vybrat?

Další informace o zápisu do 1.třidy...

Dne 23. 2. 2018 se uskute?nilo okresní kolo sout?e Konverzace v AJ. Po osmé hodin? se sešlo 60 sout?ících a jejich u?itelé v jídeln? naší školy. Tito áci sout?ili ve dvou kategoriích. Kategorie I.A je ur?ena mladším d?tem z 6. a 7. t?íd. V kategorii II.A sout?í osmáci a devá?áci. Všem ák?m byl zadán poslechový test a p?ed porotou museli hovo?it na jedno z osmi p?ipravených témat.

Číst dál...

Ve st?edu 21. února m?la naše t?ída 9. A monost navštívit Olympijský park, který se v dob? zimních Olympijských her nachází v Ostrav?. Na nádraí jsme se potkali v 8:15 hod. Po krátké cest? vlakem a tramvají jsme dorazili na místo. Mohli jsme si zde vyzkoušet ?adu olympijských i neolympijských disciplín a to jak zimních tak i letních. Mezi tradi?ní zimní sporty, které nám tento park nabídl, pat?í b?h na lyích, biatlon, curling, krasobruslení, lední hokej, snowboarding, snowboard cross, skoky na lyích nebo t?eba rychlobruslení. Z ?ady netradi?ních sport? nap?íklad ledolezectví. Také jsme si mohli zblízka prohlédnout závodní ?ty?bob, skeleton a san?. Z letních sport? jsme si mohli vyzkoušet atletiku, florbal, hokejbal, korfbal, rope skipping ?i taekwondo. P?estoe jsme m?li na vyzkoušení t?chto všech sport? velmi málo ?asu, mohu snad za všechny své spoluáky ?íct, e jsme si tento výlet velmi uili a ur?it? si ješt? n?kdy n?který z t?chto sport? vyzkoušíme.

Fotky

U?itelé a áci naší školy uspo?ádali v úterý 22. února 2018 pro všechny p?edškoláky a jejich rodi?e Den otev?ených dve?í. Budoucí áci se mohli seznámit s novým prost?edím a atmosférou školy.

Na mnoha stanovištích si mohly d?ti vyzkoušet r?zné aktivity, dále se seznámit s odbornými u?ebnami a vyzkoušet si i moderní pom?cky p?i vyu?ování. Mimo jiné velmi zaujala také adaptace známé ?eské pohádky, kterou nastudovali áci 1. stupn? naší školy. Pohádku mohli zhlédnout v t?locvi?n? školy a na záv?r byli všichni odm?n?ni bou?livým potleskem. Na konci prohlídky bylo pro všechny návšt?vníky p?ipraveno v kuchy?ce školy malé pohošt?ní.
V??íme, e se všem prohlídka naší školy líbila a 1. zá?í 2018 p?ivítáme také všechny p?edškoláky ji jako naše „prv?á?ky“.

Fotografie...

Karneval s klauny

Letošní karnevalové veselí op?t provázely humorné kousky našich oblíbených klaun?. D?ti se p?edvedly v maskách princezen, indián?, Superman?, zví?átek nebo ?arod?jnic…. a uily si tanec, sout?e, bublifuk i legraci s klauny. Nechyb?la ani tradi?ní tombola, její hlavní cenu v podob? dortu vyhrála Veronika Gurecká ze 4.C. Pod?kování pat?í maminkám, které pro všechny napekly sladké dobroty a rodi??m ze SRPŠ, kte?í se postarali o prodej ob?erstvení a financování akce.
Všem moc d?kujeme a t?šíme se na p?íští karneval. :-)

Foto...

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS