Také letos zavítal na naši školu australský herec Schelie Nielsen se svým divadlem jednoho herce “Dr Klutz English Theatre“. V prvním dubnovém týdnu odehrál pro naše áky dv? divadelní p?edstavení v hudebním klubu Stoun:

   Bilby's Bush Adventures

Číst dál a další fotografie...

1. kolo koresponden?ní zem?pisné sout?e
9. dubna - 15. dubna 2018

Soutěžní otázky

V p?íštím týdnu (9. - 15. dubna 2018) za?íná 7. ro?ník koresponden?ní zem?pisné sout?e pro áky naší školy. T?šíme se na vaši ú?ast.

Pravidla soutěže a přehled soutěžních kol

Dne 23. b?ezna 2018 prob?hla také na naší škole mezinárodní sout? Matematický klokan

V jednotlivých kategoriích byli nejúsp?šn?jšími ?ešiteli:

 • kategorie CVR?EK (2. a 3. ro?ník)
  1. místo David Slezák, 2. místo Zuzana Kocychová, 3. místo Mariana Bojdová
 • kategorie KLOKÁNEK (4. a 5. ro?ník)
  1. místo Aneta Endrlová, 2. místo Radek Mikuš, 3. místo Klára Urbišová
 • kategorie BENJAMÍN (6. a 7. ro?ník)
  1. místo Josef Hájovský, 2. místo Martin Maschke, 3. místo Richard Stalmach
 • kategorie KADET (8. a 9. ro?ník)
  1. místo Jakub Vantuch, 2. místo Michal Fu?ek, 3. místo Natálie Závodná a Martin Papala

Nejúsp?šn?jším ?ešitelem se stal Josef Hájovský, který získal 96 bod?.

Fotografie...

 
Dne 24.3.2018 jsme se vydali na první závod ?eského poháru TeamGym 2018 do T?ebí?e. Závod? se zú?astnilo p?iblin? 300 závodník?. 
V kategorii Junior I, kde jsme m?li zastoupení našich mladších dívek a chlapc?, bojovalo celkem 12 tým?. D?v?ata si v závod? vedla o n?co lépe a získala 5.místo díky perfektn? odcvi?ené pódiové skladb?. ,,I p?es malé zm?ny se holkám skladba moc povedla, je ale pot?eba dopilovat akrobacii, kde d?v?ata p?edvád?la fliky, na kterých bohuel ztratila nemálo bod?," dodala trenérka Kate?ina Kohutová. 
Chlapci p?edvedli výbornou akrobacii a odnesli si tak druhou nejvyšší známku za p?edvedená salta vp?ed i v kombinaci s flikem. Nervozita se projevila na pódiové skladb?, která se chlapc?m moc nezda?ila a p?išli tak o lepší umíst?ní. ,,V??ím, e kluci pódiovku dopilují a bude to stejn? perfektní jako na p?edchozích závodech," dodala trenérka chlapc? Vendula Henychová. 
V kategorii Junior II sout?ilo 10 tým?, v?etn? našich d?v?at, které obsadily 5.místo. Dívky sv?j závod zahájily na trampolín?, kde p?edvedly nejvyšší obtínost. Dv? ?ady skákaly p?es p?eskokový st?l, na kterém ukázaly p?emety i s obraty bez zaváhání na výbornou. Akrobacie se d?v?at?m p?íliš nevyvedla, ale pódiovou skladbou p?ekvapily trenérku Petru Tobiášovou, která dodala: ,,Holky jsou šikovné, mají vysokou obtínost ve všech t?ech disciplínách, jen je pot?eba dotrénovat provedení, p?edevším na akrobacii a poté se mohou rovnat s drustvy na stupních vít?z?".

Číst dál...

Upozor?ujeme rodi?e ák?, kte?í se stravují ve školní jídeln?, e na dotovaný ob?d má ák nárok pouze v dob? p?ítomnosti ve školním vyu?ování a první den absence. Další následující den absence nárok na dotovaný ob?d zaniká a je rodi?i ú?tován doplatek k dotované cen? ve výši 28 K?. Rodi? si m?e ve školní jídeln? ob?d pro své dít? vyzvedávat, bude mu ale ú?tován v plné cen?. Doporu?ujeme tedy zváit konkrétní situaci a v p?ípad?, e nechcete ob?dy v dob? absence odebírat, v?as stravu odhlašovat u paní vedoucí stravování a p?edcházet tak doplatk?m.

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS