Výsledky 1. a 2. kola zem?pisné sout?e.

 

 

 

Výsledky...

3. kolo koresponden?ní zem?pisné sout?e
23. dubna - 29. dubna 2018

Soutěžní otázky

K zápisu na školní rok 2018 - 2019 se dostaví d?ti, které se narodily v období od 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012 a dosáhly šesti let, a? u jsou zralé ?i nikoli.

K zápisu se musí dostavit i rodi?e, kte?í hodlají ádat odklad. Rodi??m bude vydán formulá? ádost o odklad školní docházky, který vypln?ný a dopln?ný zprávou z PPP a zprávou odborného léka?e nebo klinického psychologa doru?í ?editeli školy co nejd?íve, nejpozd?ji však do 31. 5. 2018. O odkladu rozhoduje ?editel školy, který zašle Rozhodnutí o odkladu nebo odklad zamítne.

Zápisu se musí zú?astnit i d?ti, jim byla odloena školní docházka.

K zápisu mohou ty d?ti, kterým bude šest a v období od 1. zá?í do 31. prosince 2018 – toto záleí na úvaze rodi?? – v tomto p?ípad? má však škola právo odmítnout (z kapacitních ?i jiných d?vod?) nebo si vyádat posudek z Pedagogicko-psychologické poradny (PPP).

K zápisu lze jít do kterékoli školy, kde probíhá základní školní docházka. Zákonní zástupci mají monost zvolit pro své dít? školu na základ? svého uváení.V p?ípad? nep?ijetí na vybranou školu, v?tšinou z d?vodu p?evisu p?ihlášených ák?, má povinnost p?ijmout áka spádová škola – tedy škola v obvod?.

Spádovost ulic pro naši školu je: Bavlná?ská, Bed?icha Václavka, ?erná cesta, Dobrovského, Dr. M. Tyrše, Dr. Petra, Dvorská, Hlavní t?ída, J. Boana, Jana ?apka, Ji?ího Mahena, Ji?ího z Pod?brad, Josefa Kavky, Kostikovo nám?stí, Kpt. Nálepky, Krátká, Lipová, M. Chasáka, Malá, Mikoláše Alše, Na Podvolání, Na Po?í?í, Na Veselé, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Nádraní, Národních mu?edník?, Nové Dvory-Hlíny, Nové Dvory-Kamenec, Nové Dvory-Podh??í, Nové Dvory-Vršavec, Novodvorská, Ó. ?ysohorského, Okruní, Panské Nové Dvory, Peka?ská, Pod Záme?kem, Podlesní, Poto?ní, P?emyslovc?, P?íkrá, R?ová, Sadová, Slaví?kova, Slezská, Sokola T?my, Spojovací, Starom?stská, Svatoplukova, Še?íková, T?šínská, t?. T. G. Masaryka, T?eš?ová, V Zahradách, Viléma Závady.

Datum zápisu jsme stanovili na: 

23. dubna 2018 od 13.00 - 17.00 hod

24. dubna 2018 od 13.00 - 17.00 hod

Zápis bude probíhat v 1. a 2. pat?e pavilonu B. K zápisu je nutné mít rodný list dít?te a ob?anský pr?kaz zákonného zástupce (rodi?e).

ádáme rodi?e, aby ?ádn? a v?as plnili tuto zákonem stanovenou povinnost.

Co nabízíme na naší škole?

Další důležité materiály

Vítání jara v naší druin?.

Fotografie...

2. kolo koresponden?ní zem?pisné sout?e
16. dubna - 22. dubna 2018

Soutěžní otázky

Ve st?edu 28. b?ezna se 35 ák? 5. a 6. ro?níku zú?astnilo sout?e v kreslení pomocí  programu Malování. Sout?ící dv? hodiny vytvá?eli obrázek s velikono?ní tématikou. Zda?ilých prací byla v?tšina. P?i  hodnocení  hrála významnou úlohu originalita díla, kvalita provedení a stupe? zvládnutí grafického programu. Do ušího finále vybrala porota 6 prací z kadého ro?níku, ze kterých vyšli vít?zové. 
  • 5. ro?ník  1. místo: Nela Buda?ová 5.A,  2. místo: Markéta Šobrová 5.B, 3. místo: Filip Najman 5.A
  • 6. ro?ník: 1. místo: Viola Fajkusová  6.B, 2. místo: Tereza Sk?íalová  6.B, 3. místo: Dominika Zedníková  6.B 
Vít?z?m blahop?ejeme a t?šíme se na jejich ú?ast v dalších sout?ích. 

Foto...

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS