Výsledky a správné odpovědi

V dubnu prob?hlo školní kolo matematické sout?e Pythagoriáda.Ve svých kategoriích zvít?zili:

  • 5. r. – Radek Mikuš
  • 6. r. – Martin Maschke
  • 7. r. – Josef Hájovský, Daniel Sochaci
  • 8. r. – Ji?í Byst?ický

Do okresního kola postupuje Radek Mikuš, který je nejúsp?šn?jším ?ešitelem. 

Druhou sout?í bylo okresní kolo Matematické olympiády, kde nás reprezentovali „šes?áci“ Martin Maschke a Richard Stalmach. D?kujeme všem sout?ícím.

Foto...

 
V pond?lí 23.4.2018 jsme se se staršími d?v?aty a chlapci zú?astnili Finále poháru v pohybových skladbách v Opav?. Chlapci sout?ili v kategorii I a m?li konkurenci šesti tým?. Chlapci p?edvedli pohybovou skladbu s názvem Ferda Mravenec a brouk Pytlík, která obsahuje spoustu akrobacie. Provedení bylo na jedni?ku a vybojovali si tak krásné 2.místo, nesta?ili pouze na drustvo z Opavy. ,, Kluci na pohybové skladb? dost zapracovali od poslední p?ehlídky, zaslouili si to!", dodala trenérka chlapc? Vendula Henychová . 
 
Naše d?v?ata soupe?ila s p?ti drustvy v kategorii II. Holky závodily se skladbou Mimové a byla to pro n? rovnou velká premiéra. D?v?ata mají sestavu hodn? gymnastickou, ale také obsahuje spoustu akrobacie, nap?íklad salto vzad nebo arab. Dívky byly nejlépe ohodneceny a vyhrály. ,,Holky moc chválím, skladba je náro?ná a zvládly ji skv?le, dotrénujeme sjednocení a bude to perfektní", dodala trenérka dívek Tobiášová Petra. Všem moc gratulujeme a t?šíme se na další úsp?chy.

V pátek 20. dubna 2018 byl završen celoškolní projekt o Austrálii ?ERVENÝM DNEM.  áci i u?itelé p?išli oble?eni v n?jakém ?erveném kousku ze svého šatníku a ve vestibulu školy byly umíst?ny nejzda?ilejší práce ák?, na kterých pracovali n?kolik týdn? v hodinách výtvarné a pracovní výchovy. Základní informace o této zemi, kontinentu a ostrov? áci získali b?hem hodin anglického jazyka a zem?pisu. Také 7. ro?ník koresponden?ní zem?pisné sout?e pro áky 2. stupn? byl zam??en na informace o zemi našich protinoc? (Putování Austrálií).

P?ij?te se podívat, jak se d?tem povedlo napodobit um?ní p?vodních obyvatel Austrálie, zobrazit typická zví?ata tohoto ostrova ?i popsat zajímavá místa a m?sta této nádherné zem?.

Fotografie

Přijatí žáci

Ve dnech 23. a 24. dubna 2018 v našem m?st? prob?hl Zápis do 1. ro?níku. K zápisu na naši „Jedenáctku“ se dostavilo 63 budoucích prv?á?k?. Pro 8 z nich rodi?e zaádali odklad školní docházky.

Rád bych pod?koval rodi??m za jejich d?v?ru, kterou tímto projevili naší škole. D?kuji také u?itel?m, kte?í pro naše budoucí prv?á?ky pe?liv? p?ipravili nejen tento slavnostní den, ale b?hem školního roku i další zajímavé a poutavé akce. Pevn? v??íme, e s naší školou, která má dlouhodob? velmi dobré výsledky, budete spokojeni.

Mgr. Libor Ku?a
?editel školy   

 

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS