V okresním kole 59. ro?níku FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY kategorie G byl úsp?šným ?ešitelem ák D.J. ze 7.A.

Okresní kolo se uskute?nilo na 4.ZŠ v Místku dne 24. 6. 2018 a v konkurenci bezmála ?ty?iceti dalších vít?z? školních kol z celého okresu Frýdek-Místek získal Dominik 12. - 14. místo.

Gratulujeme. 

Tradi?ní sout? v atletickém trojboji ák? m?stských školních druin prob?hla ve st?edu 23. kv?tna. Organizátory akce byla naše školní druina p?i 11. ZŠ, ale závody tentokrát prob?hly na h?išti nedaleké 2. ZŠ. Naše h?išt? je bez zelen? a chystá se zde výstavba nové haly. Sout?e se zú?astnilo dev?t druinových tým?. Hoši a d?v?ata 1. – 5. ro?níku sout?ili v b?hu na 50 m, hodu kriketovým mí?kem a skoku z místa. Výkony všech byly po zásluze odm?n?ny a t?i nejlepší z kadé v?kové kategorie získali i díky dotaci našeho m?sta diplomy, medaile a v?cné ceny. Všichni závodníci pak dostali ú?astnický list a sladkou odm?nu. Ke skv?lým výkon?m všem gratulujeme a d?kujeme vychovatelkám z 2. ZŠ za spolupráci.

Naše výprava získala jednu zlatou a jednu st?íbrnou medaili, všem ák?m d?kujeme za reprezentaci.

Fotografie...

Haló, haló! Vypouštíme do sv?ta novinku, e jsme na naší škole otev?eli zbrusu novou u?ebnu dramatických um?ní a skupinových prací. Doufáme, e poslouí dob?e nejen pro dramatický, p?vecký a jiný krouek, ale také pro t?ídnické hodiny, besídky t?íd, skupinová sezení ák? se školní psycholokou ?i jen jako p?íjemná zm?na prost?edí ve výuce.

P?ejeme mnoho hezky strávených chvil v novém prost?edí nejen ák?m, ale i pedagog?m!

Další foto...


V pátek 27.4.  jsme se  t?ída 1.C  vydali k ?ece Morávce na prvonau?nou vycházku. Cestou jsme pozorovali kvetoucí i nekvetoucí rostliny, b?hali, zahlédli n?kolik druh? ivo?ich?. U ?eky jsme poznávali zblízka vodní ekosystém, lovili rybky a hráli si s kameny u ?eky. Výpravu jsme zakon?ili opékáním párk? a bujarým pok?ikem. Všichni jsme se velice nasmáli a móóóc si vycházku uili.

Fotografie...

KORCHEM 2018


Dne 16.5.2018 se uskute?nilo v prostorách katedry chemie P?F OU v Ostrav? vyhodnocení sout?e Korchem (Koresponden?ní sout? v chemii). Prvních 20 sout?ících se zú?astnilo prezentace efektních pokus? a vyhodnocení výsledk? sout?e. Naši školu reprezentoval Lukáš Bogda z 9. A t?ídy, který se umístil na 12. míst?.

Fotografie...

Ve ?tvrtek 3. kv?tna 2018 se konalo záv?re?né kolo koresponden?ní sout?e. ?áci m?li na vypracování úkol? jen 45 minut, ale v?tšina sout?ících byla hotova mnohem d?ív. Všem d?kujeme za ú?ast a t?šíme se na p?íští ro?ník. Slavnostní vyhlášení prob?hne v p?íštím týdnu.

Celkové výsledky a správné odpovědi

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS