Za?átkem ?ervna se gymnastika p?i 11.ZŠ vydala na republikové závody do Prahy a Brna. 

Sout? ?esko se hýbe se konala ve Sparta arén? v Praze, kde se hodnotí p?edevším nápad a choreografie sestavy. 

 

Celý článek a další foto...

V úterý 12.6. se konají sch?zky rodi?? budoucích prv?á?k? s t?ídními u?itelkami.
Sch?zky prob?hnou v 1. pat?e budovy B.
T?ída 1.A od 16.15 hodin v u?ebn? p. u?. Šulákové, t?ída 1.B od 16 hodin v u?ebn? p. u?. Kadubcové.
(Cesta z vrátnice bude zna?ena šipkami.) 

 
Dv? drustva našich ák? prošla vít?zn? okrskovým i okresním kolem. Ve dnech 22. - 23. kv?tna se ve Frenštát? pod Radhošt?m konalo krajské finále. Ve dvou dnech plnili sout?ící obtíné úkoly v p?ti disciplínách. Museli prokázat znalost pravidel silni?ního provozu v testu, projet bez p?estupk? danými stanovišti  na dopravním h?išti, najít nejbezpe?n?jší cestu na dopravní map?, ošet?it zran?ného cyklistu a projet p?ekákovou dráhu s co nejmenším po?tem trestných bod?. Po prvním sout?ním odpoledni byla ob? drustva trochu zklamaná, obsadila shodn? "a" ?tvrté místo. Ve volném ?ase áci ješt? trénovali první pomoc, zaskákali si na trampolínách a usmaili výborné banánové pala?inky. Druhý den ráno se op?t  bojovalo naplno. Drustvo starších ák? ve sloení Nikola Pavlí?ková, Michaela T?mová, Josef Hájovský a Dominik Jurášek si skv?lou jízdou zru?nosti vybojovalo krásné druhé místo. I drustvo mladších ák? - Sabina Erlebachová, Beáta ?ubová, Adam Jašúrek a Dominik Šebák se druhý den zlepšilo a posunulo se na t?etí místo. 
 
Všem blahop?eji a d?kuji za reprezentaci školy!

Fotografie...

 

Gymnasté a gymnastky z oddílu TJ VP Frýdek-Místek zaili nejúsp?šn?jší víkend sezóny. Ve dnech 11. - 13. kv?tna 2018 se konalo Mistrovství ?R ve sportovní gymnastice v Doubí u T?ebon?. 

Číst dál a fotografie

24. kv?tna 2018 procestovali áci šestých t?íd strání hrady. Školáci si prohlédli mnoho hmotných památek na hrad? Helfštýn. Sou?ástí prohlídky byla i výstava prací um?leckých ková??, která  se zde kadoro?n? po?ádá pod názvem Hefaiston. Nakonec zdolali hradní v? a sledovali tak m?sto Lipník nad Be?vou z pta?í perspektivy.

Další cesta vedla do Starého Ji?ína. Pohrani?ní strání hrad ve Starém Ji?ín? st?eil jantarovou stezku do Polska. Zde si d?ti prohlédly ji?ínské zbytky st?edov?ké tvrze stojící na Starojickém kopci.

Následovala cesta do malebného m?ste?ka Štramberk. Naším cílem byla jeskyn? Šipka, ve které ?eský profesor Maška nalezl p?i archeologických vykopávkách dolní ?elist ?lov?ka neandrtálského, který zde il p?ed 30 000 lety.

Informace, které se d?ti  postupn? dovídaly a samy zjiš?ovaly, zapisovaly do p?edem p?ipravených pracovních list?.

Všem se exkurze moc líbila, k hezkým záitk?m jist? p?isp?lo i krásné slune?né po?así.

Fotky...

Historie oslav Dne Zem? sahá ji do minulého století. První Den Zem? byl slaven v roce 1970 v San Francisku. Od té doby se kadoro?n? koná 22. dubna nejen jako oslava p?íchodu jara, ale také jako ekologický svátek upozor?ující lidi na dopady ni?ení ivotního prost?edí.

Číst dál...

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS