tel.: +420 558 425 514, mobil: +420 739 239315, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Všechny zájmové ?innosti v naší školní druin?  probíhají podle výchovn? vzd?lávacího plánu, který navazuje na ŠVP naší školy. Snaíme se respektovat individuální schopnosti, dovednosti a pot?eby ák?. ?inností šk.druiny (zájmové krouky, spole?né akce) se mohou zú?ast?ovat i áci, kte?í nenavšt?vují ŠD. B?hem školního roku se áci naší ŠD zú?ast?ují sout?í a akcí (p?vecká,výtvarná a sportovní) mezi školními druinami z celého m?sta. Pravideln? po?ádáme d?tský karneval, besedy, akce pro rodi?e s d?tmi.

Naše akce a úsp?chy m?ete sledovat na webu školy www.11zsfm.cz (Aktuality, Školní druina).

Číst dál...

1. Provozní doba ŠD a p?ítomnost ák? nep?ihlášených do ŠD

 • ranní druina má provoz od 6:00 -7:35 hod.a kon?í odchodem d?tí do vyu?ování, pro d?lené 
 • vyu?ování pokra?uje do 8:45 hod.  
 • odpolední provoz je od konce vyu?ování zpravidla 11:40-16:30 hod. 
 • školní druina má provoz po celý školní rok, krom? dn? pracovního volna 
 • provoz o vedlejších a hlavních prázdninách se ?ídí dle pokyn? z?izovatele školy
 • školní druina zajiš?uje provoz i pro nep?ihlášené áky, zpravidla se jedná o první vyu?ovací hodinu od 8:00-8:45 hod., vychovatelky zajiš?ují ?innost pro d?ti, které mají d?lené vyu?ování nebo se nemohou ú?astnit bruslení ?i plavání v rámci vyu?ování
 • zájmové krouky a akce ŠD mohou navšt?vovat i áci, kte?í nejsou p?ihlášení k pravidelné docházce do ŠD

2. P?ihlašování a odhlašování ák? do školní druiny

 • áka p?ihlašují rodi?e nebo zákonní zástupci písemn?, ?ádn? a pravdiv? vypln?nou 
 • „P?ihláškou do školní druiny“(p?i zm?n? ihned údaje aktualizují)
 • odhlásit áka ze školní druiny mohou zákonní zástupci pouze písemnou formou „Odhláška ze ŠD“

Číst dál...

1. Provozní doba ŠD a p?ítomnost ák? nep?ihlášených do ŠD

 • ranní druina má provoz od 6:00 -7:35 hod.a kon?í odchodem d?tí do vyu?ování, pro d?lené 
 • vyu?ování pokra?uje do 8:45 hod.  
 • odpolední provoz je od konce vyu?ování zpravidla 11:40-16:30 hod. 
 • školní druina má provoz po celý školní rok, krom? dn? pracovního volna 
 • provoz o vedlejších a hlavních prázdninách se ?ídí dle pokyn? z?izovatele školy
 • školní druina zajiš?uje provoz i pro nep?ihlášené áky, zpravidla se jedná o první vyu?ovací hodinu od 8:00-8:45 hod., vychovatelky zajiš?ují ?innost pro d?ti, které mají d?lené vyu?ování nebo se nemohou ú?astnit bruslení ?i plavání v rámci vyu?ování
 • zájmové krouky a akce ŠD mohou navšt?vovat i áci, kte?í nejsou p?ihlášení k pravidelné docházce do ŠD

2. P?ihlašování a odhlašování ák? do školní druiny

 • áka p?ihlašují rodi?e nebo zákonní zástupci písemn?, ?ádn? a pravdiv? vypln?nou 
 • „P?ihláškou do školní druiny“(p?i zm?n? ihned údaje aktualizují)
 • odhlásit áka ze školní druiny mohou zákonní zástupci pouze písemnou formou „Odhláška ze ŠD“

Číst dál...

tel.: +420 558 425 514, mobil: +420 739 239315, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Všechny zájmové ?innosti v naší školní druin?  probíhají podle výchovn? vzd?lávacího plánu, který navazuje na ŠVP naší školy. Snaíme se respektovat individuální schopnosti, dovednosti a pot?eby ák?. ?inností šk.druiny (zájmové krouky, spole?né akce) se mohou zú?ast?ovat i áci, kte?í nenavšt?vují ŠD. B?hem školního roku se áci naší ŠD zú?ast?ují sout?í a akcí (p?vecká,výtvarná a sportovní) mezi školními druinami z celého m?sta. Pravideln? po?ádáme d?tský karneval, besedy, akce pro rodi?e s d?tmi.

Naše akce a úsp?chy m?ete sledovat na webu školy www.11zsfm.cz (Aktuality, Školní druina).

Číst dál...

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS