Základní informace o školní družině ve školním roce 2018 - 2019

e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel. 558 425 514, mob. +420 739 239 315

Všechny zájmové činnosti v naší školní družině  probíhají podle výchovně vzdělávacího plánu, který navazuje na ŠVP naší školy. Snažíme se respektovat individuální schopnosti, dovednosti a potřeby žáků. Činností školní družiny (zájmové kroužky, společné akce) se mohou zúčastňovat i žáci, kteří nenavštěvují ŠD. Během školního roku se žáci naší ŠD zúčastňují soutěží a akcí (výtvarné a sportovní) mezi školními družinami z celého města. Pravidelně pořádáme dětský karneval, besedy, akce pro rodiče s dětmi.

Naše akce a úspěchy můžete sledovat na webu školy www.11zsfm.cz  (Aktuality - Školní družina).

Zacházení s osobními údaji je ošetřeno směrnicí „Správa a ochrana osobních údajů“.

Provoz naší ŠD:

Ranní:

 • od   6:00 –7:35  (příchod je možný do 7:30 hod. žáci přicházejí hlavním vchodem)
 • od   8:00 – 8:45  (v případě děleného vyučování nebo jeho pozdějšího začátku)

Odpolední :  

 • příchod žáků po skončení vyuč. podle rozvrhu od 11:40, 12:35 nebo 13:30 do 16:30

Režim dne:

 • 11:40 -13:00 – 13:30 = příprava na oběd, hygiena a oběd ve školní jídelně - příchod žáků podle rozvrhu
 • 13:00, 13:30 – 14:00 = odpočinkové činnosti, relaxační hry, četba, volné hry - cílem je odstranění únavy
 • 14:00 -15:00 = rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich aktivní odpočinek (pobyt venku, sportovní činnosti na školním hřišti, v tělocvičně…) a zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, jeho dovednosti a poznání (besedy, činnosti hudební, přírodovědné, výtvarné a pracovní…)
 • 15:00 -16:30 = příprava na vyučování a volné hry dle zájmu dětí - je určena k upevňování školních poznatků, didaktické a smyslové hry, možnost psaní domácích úkolů (2. - 5. ročník) a zájmové kroužky - nabízí možnost seberealizace, žáci zde rozvíjejí své záliby a samostatnost (keramika, rekreační plavání, šití, dílna „Tvořilka“…)

Odchody žáků:

Žáci budou s doprovodem odcházet vchodem od vrátnice v určené časy:

13:00, 13:30, 14:00, 15:00 a pak do 16:30 individuálně

V jiné časy žáky nevyzvedávejte!

Samostatné odchody žáků ze ŠD nebo do kroužků jsou uvedeny na zadní straně zápisního lístku. Pro děti přihlášené do ŠD je docházka povinná a proto je nutné každou nepřítomnost písemně omluvit s uvedením data, hodiny a podpisem rodičů na volném lístku. Do 11:00 hod. lze i na e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá!

Bez písemné omluvenky nemůže vychovatelka dítě uvolnit!

Žáci nemohou být uvolněni na telefonickou žádost rodiče!

Rodiče jsou povinni vyzvednout žáka nejpozději do konce provozní doby ŠD tj. do 16:30 hod. Pokud tak neučiní, vychovatelka kontaktuje telefonicky rodiče. Opakované  nevyzvedávání žáka hlásí vychovatelky řediteli školy. V době konání kroužků za žáka zodpovídá vedoucí kroužku.

POZOR! Používání mobilních telefonů ve ŠD není dovoleno. Školní knihovnu mohou děti navštěvovat v době pobytu ve ŠD v určené dny s vychovatelkou a po odchodu domů.  

Do ŠD žáci potřebují: převlečení pro pobyt venku (popř. na odpolední hry), papírové kapesníčky.

Pitný režim je pro děti zajištěn ve formě čaje nebo sirupů do vlastních lahví.

 

Úplata za ŠD:

Příspěvek na neinvestiční náklady se platí podle zákona 561/2004 sb.ve výši 200,-Kč /1 měsíc

Platí se 2x ročně:

 • do 30. 9.  za období  září – prosinec (4 měsíce) = 800 Kč

 • do 31. 1.  za období  leden – červen  (6 měsíců) = 1200 Kč

Pokud dítě navštěvuje jen ranní družinu náklady činí 200 Kč za I. pololetí a 300,- za II. pololetí šk. r. Poplatek lze uhradit pod variabilním symbolem žáka (přidělí k 15. 9. vedoucí vychovatelka), a to převodem z účtu, poštovní složenkou nebo v pokladně školy. Pokud za dítě není ke dni splatnosti uhrazena úplata, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy, který může žáka ze školní družiny vyloučit k 1. dni následujícího měsíce.

Pokud zákonný zástupce prokáže, že má nárok na některý ze sociálních příplatků může si u ved. vychovatelky vyzvednout „Žádost o prominutí úplaty za zájmové vzdělávání v ŠD“. Ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. rozhodne ve správním řízení o snížení nebo prominutí poplatku (viz. směrnice „ Poplatky ve ŠD“).

Všechny potřebné dokumenty: Přihláška do ŠD, Odhláška ze ŠD a Žádost o prominutí úplaty.... naleznete na webu školy Formuláře ke stažení

Na dobrou spolupráci s Vámi a Vašimi dětmi se těší vychovatelky školní družinysmiley

 

Vnitřní řád školní družiny pro školní rok 2017-2018

1. Provozní doba ŠD a přítomnost žáků nepřihlášených do ŠD

 • ranní družina má provoz od 6:00 -7:35 hod.a končí odchodem dětí do vyučování, pro dělené 
 • vyučování pokračuje do 8:45 hod.  
 • odpolední provoz je od konce vyučování zpravidla 11:40-16:30 hod. 
 • školní družina má provoz po celý školní rok, kromě dnů pracovního volna 
 • provoz o vedlejších a hlavních prázdninách se řídí dle pokynů zřizovatele školy
 • školní družina zajišťuje provoz i pro nepřihlášené žáky, zpravidla se jedná o první vyučovací hodinu od 8:00-8:45 hod., vychovatelky zajišťují činnost pro děti, které mají dělené vyučování nebo se nemohou účastnit bruslení či plavání v rámci vyučování
 • zájmové kroužky a akce ŠD mohou navštěvovat i žáci, kteří nejsou přihlášení k pravidelné docházce do ŠD

2. Přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny

 • žáka přihlašují rodiče nebo zákonní zástupci písemně, řádně a pravdivě vyplněnou 
 • „Přihláškou do školní družiny“(při změně ihned údaje aktualizují)
 • odhlásit žáka ze školní družiny mohou zákonní zástupci pouze písemnou formou „Odhláška ze ŠD“

Číst dál...

Vnitřní řád školní družiny pro školní rok 2017-2018

1. Provozní doba ŠD a přítomnost žáků nepřihlášených do ŠD

 • ranní družina má provoz od 6:00 -7:35 hod.a končí odchodem dětí do vyučování, pro dělené 
 • vyučování pokračuje do 8:45 hod.  
 • odpolední provoz je od konce vyučování zpravidla 11:40-16:30 hod. 
 • školní družina má provoz po celý školní rok, kromě dnů pracovního volna 
 • provoz o vedlejších a hlavních prázdninách se řídí dle pokynů zřizovatele školy
 • školní družina zajišťuje provoz i pro nepřihlášené žáky, zpravidla se jedná o první vyučovací hodinu od 8:00-8:45 hod., vychovatelky zajišťují činnost pro děti, které mají dělené vyučování nebo se nemohou účastnit bruslení či plavání v rámci vyučování
 • zájmové kroužky a akce ŠD mohou navštěvovat i žáci, kteří nejsou přihlášení k pravidelné docházce do ŠD

2. Přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny

 • žáka přihlašují rodiče nebo zákonní zástupci písemně, řádně a pravdivě vyplněnou 
 • „Přihláškou do školní družiny“(při změně ihned údaje aktualizují)
 • odhlásit žáka ze školní družiny mohou zákonní zástupci pouze písemnou formou „Odhláška ze ŠD“

Číst dál...

Základní informace o školní družině ve školním roce 2017-2018

tel.: +420 558 425 514, mobil: +420 739 239315, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Všechny zájmové činnosti v naší školní družině  probíhají podle výchovně vzdělávacího plánu, který navazuje na ŠVP naší školy. Snažíme se respektovat individuální schopnosti, dovednosti a potřeby žáků. Činností šk.družiny (zájmové kroužky, společné akce) se mohou zúčastňovat i žáci, kteří nenavštěvují ŠD. Během školního roku se žáci naší ŠD zúčastňují soutěží a akcí (pěvecká,výtvarná a sportovní) mezi školními družinami z celého města. Pravidelně pořádáme dětský karneval, besedy, akce pro rodiče s dětmi.

Naše akce a úspěchy můžete sledovat na webu školy www.11zsfm.cz (Aktuality, Školní družina).

Číst dál...

RSS