Také letos zavítal na naši školu australský herec Schelie Nielsen se svým divadlem jednoho herce “Dr Klutz English Theatre“. V prvním dubnovém týdnu odehrál pro naše áky dv? divadelní p?edstavení v hudebním klubu Stoun:

   Bilby's Bush Adventures

Číst dál a další fotografie...

Prosíme rodi?e, aby papír ur?ený na akci „Zachra?me strom, adoptujme zví?e“ nosili POUZE v den konání sb?ru. Papír nosí mnozí pr?b?n? b?hem celého roku a není moné jej z kapacitních d?vod? uschovávat a do dne konání akce. D?kujeme za pochopení.

Nadcházející termíny pro šk. rok 2017/2018:

  • 23. února 2018
  •  6. dubna 2018
  •  1. ?ervna 2018

Místo a ?as: vdy od 7:30 do 8:00 u vstupu na I. stupe?. Papír musí být svázány!

Za p?inesený papír, zachrán?né stromy a medv?dici Olinu z ostravské ZOO d?kujeme.

Váení rodi?e,

chceme vás upozornit na webovské stránky m?sta, kde jsou zve?ejn?ny návrhy rozpo?tu na r. 2018 a st?edn?dobý výhled rozpo?tu na l. 2019-2020 jednotlivých p?ísp?vkových organizací v?etn? naší školy. Více zde.


Státní zem?d?lský interven?ní fond (SZIF) by Vám rád p?edstavil novou v?domostní hru„Kozel Ovozel“, která se stala sou?ástí evropského projektu Ovoce a zelenina do škol, jen SZIF administruje.

Aplikace je ?eská a neobsahuje reklamu ani nákupy v aplikaci. Je zdarma ke staení na portálech Google Play a App Store. Více informací naleznete na naších stránkách zde nebo p?ímo na stránkách www.ovocedoskol.szif.cz.

 

Váení rodi?e,
naše škola op?t organizuje Lyování se sluní?kem. Naší škole bude sd?len termín lyování a po p?ihlášení ák? do systému www.prihlaskanakurz.cz. Prosím Vás, kte?í máte o lyování zájem, abyste své dít? zaregistrovali v tomto on-line systému od 1. 10. 2017 a ihned provedli platbu. Pro naši školu máme zarezervováno pouze 23 míst. Všechny ostatní d?ti, které se zaregistrují a jako 24. a více, budou za?azeny jako náhradníci.
?ádná platba kurzu je moná do 30. 11. 2017. Plakát zde (formát pdf).

Mgr. Tá?a Janošcová
zástupkyn? ?editele 

Nákup nových školních lavic a školních idlí. Podrobnosti naleznete v dokumentu  zde (formát pdf).

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS