Váení rodi?e,
dovolte mi, abych Vás tímto seznámil s realizací dota?ního projektu, tzv. ŠABLONY II s názvem „Otev?ená škola v šablonách“, registra?ní ?íslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005207, který bude probíhat na Základní škole Frýdek-Místek, Ji?ího z Pod?brad 3109 od 1. 09. 2017 – do 31. 8. 2019.

Číst dál...


V letošním školním roce zahájí Základní škola Frýdek-Místek, Ji?ího z Pod?brad 3109 projekt „Otev?ená škola v šablonách“. Ten byl schválen Ministerstvem školství, mládee a t?lovýchovy v rámci výzvy OP VVV „Podpory škol formou projekt? zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“ dne 11.4.2017 v celkové výši 1 097 398 K?.

 

Projekt v první ?ad? umoní škole vytvo?it tým specialist? tím, e je od 1. zá?í dopln?n školní psycholokou. Tak dochází k rozší?ení slueb nejen pro áky a jejich zákonné zástupce, ale i pro u?itele. Projekt podporuje i další vzd?lávání pedagog? školy zam??ené na inkluzi, cizí jazyk a další oblasti. Pedagogové školy se rozhodli zintenzivnit svoji vzájemnou spolupráci, nap?íklad formou tandemové výuky v matematice a informatice. Dále je také pro áky školy p?ipraven klub zábavné logiky a deskových her. Projekt pamatuje také na áky ohroené školním neúsp?chem. T?mto vybraných ák?m pedagogové školy podají pomocnou ruku prost?ednictvím odpoledního dou?ování.

Dvouletý projekt „Otev?ená škola v šablonách“ tak jist? p?isp?je k zvýšení kvality výchovn? vzd?lávací práce na 11. základní škole.

Dobrý den z Veselé v?dy,
nabízíme všem zvídavých d?tem krouek Veselé v?dy p?ímo na naší škole!
Konkrétní informace a p?ihlášku najdete zde: www.veselaveda.cz
T?šíme se na Vás.                      

Další ?lánky zde.

Plakát

D?ti na startu 2017/2018

Váení rodi?e, ji 3. rokem nabízí naše Základní škola Frýdek-Místek, Ji?ího z Pod?brad 3109 pro vaše d?ti pohybový kurz s názvem D?ti na startu.

Jedná se o celorepublikový projekt všeobecné pohybové p?ípravy pro d?ti od 4 do 9 let, který je zam??ený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly.

Kurz probíhá 1x týdn? 60 minut vdy ve st?edu od 15:30 – 16:30 v t?locvi?n? školy, p?i?em d?ti jsou vdy rozd?leny do 4 skupin a kadá cvi?í 10 – 15 minut pod vedením vlastní trenérky. Odborn? vyškolenými trenérkami jsou vyu?ující školy: Mgr. H. Kadubcová, Mgr. M. Brunclíková, Mgr. M. Jak?bková a Mgr. M. Šuláková. Kurz je ur?en pro 35 d?tí. Cena za pololetí ?iní 800,-.

P?ihláška ke staení zde (formát pdf).

Podepsané p?ihlášky doru?te do školy nebo naskenujte a zašlete na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 11. 9. 2017.

Uzáv?rka p?ihlášek je 11. 9. 2017. Rodi??m p?ihlášených d?tí budou po tomto datu mailem zaslány podklady pro platbu. Kurz za?íná 20. 9. 2017 a kon?í v ?ervnu 2018.

Bliší informace:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , www.detinastartu.cz

Posláním neziskové organizace Veselá v?da je rozvoj d?tí, jejich p?irozené zvídavos-ti a talent? prost?ednictvím podpory zájmu o zkoumání p?írody a jejích zákonitostí. D?ti díky vlastní zkušenosti s objevováním sv?ta p?írodních v?d získávají pozitivní postoj ke sv?tu v?dy, výzkumu a k technickým obor?m.

Číst dál...

„V minulém školním roce, kdy jsme s pokusným ov??ováním projektu MŠMT „Hodina pohybu navíc“ za?ínali, bylo naším cílem p?idat n?co nového, co se tý?e všestranného pohybu ák?, nebo? jsme školou se sportovním zam??ením a snaíme se hledat nové cesty k tomu, aby se áci nau?ili mít sport rádi ji od útlého v?ku,“ vysv?tluje ?editel školy Ji?í Adámek a dodává, „zam??ení Hodin pohybu navíc se týká všeobecného rozvoje dovedností fotbalu, basketbalu, házené, volejbalu, úpolových cvi?ení, základ? gymnastiky, atletiky, plavání, florbalu a bruslení. Projekt se v minulém školním roce velmi líbil, a protoe si áci op?t p?áli navšt?vovat Hodiny pohybu navíc, tak i letos v projektu pokra?ujeme.“

Jak projekt hodnotí sami trené?i? Martin Strnadel, garant celého projektu na naší škole a zárove? trenér házené, ?íká, „áci navšt?vují hodiny rádi, nau?í se vdy n?co nového. Z hodin odcházejí nadšeni, jsou pro n? velkou zábavou. D?ti jsou stále v akci a neustále se zlepšují!“
Trenérka Martina Brunclíková dostala na starosti ty nejmladší šestileté áky a k celému projektu dodává: „Prv?á?ci mívají ob?as strach z pohybu, z neznámého ná?iní a pom?cek, ale postupn? tento strach mizí a nakonec se všichni vy?ádí. Velmi oce?uji i to, e se d?ti nau?í kamarádství, pravidl?m fair play a hlavn?, e tráví mén? ?asu u po?íta??.“

Tento projekt nás velmi zaujal a hodláme v n?m nadále pokra?ovat. Vidíme ho nejen jako vhodnou nápl? trávení volného ?asu, ale také jako hlavní motivaci pro to, aby si d?ti radost z pohybu uívaly.

Tá?a Janošcová

  Více o projektu... 

Fotografie...

Podkategorie

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS