V okresním kole 59. ro?níku FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY kategorie G byl úsp?šným ?ešitelem ák D.J. ze 7.A.

Okresní kolo se uskute?nilo na 4.ZŠ v Místku dne 24. 6. 2018 a v konkurenci bezmála ?ty?iceti dalších vít?z? školních kol z celého okresu Frýdek-Místek získal Dominik 12. - 14. místo.

Gratulujeme. 

Ve ?tvrtek 3. kv?tna 2018 se konalo záv?re?né kolo koresponden?ní sout?e. ?áci m?li na vypracování úkol? jen 45 minut, ale v?tšina sout?ících byla hotova mnohem d?ív. Všem d?kujeme za ú?ast a t?šíme se na p?íští ro?ník. Slavnostní vyhlášení prob?hne v p?íštím týdnu.

Celkové výsledky a správné odpovědi

Výsledky a správné odpovědi

3. kolo koresponden?ní zem?pisné sout?e
23. dubna - 29. dubna 2018

Soutěžní otázky


Výsledky 1. a 2. kola zem?pisné sout?e.

 

 

 

Výsledky...

2. kolo koresponden?ní zem?pisné sout?e
16. dubna - 22. dubna 2018

Soutěžní otázky

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS