Tradi?ní sout? v atletickém trojboji ák? m?stských školních druin prob?hla ve st?edu 23. kv?tna. Organizátory akce byla naše školní druina p?i 11. ZŠ, ale závody tentokrát prob?hly na h?išti nedaleké 2. ZŠ. Naše h?išt? je bez zelen? a chystá se zde výstavba nové haly. Sout?e se zú?astnilo dev?t druinových tým?. Hoši a d?v?ata 1. – 5. ro?níku sout?ili v b?hu na 50 m, hodu kriketovým mí?kem a skoku z místa. Výkony všech byly po zásluze odm?n?ny a t?i nejlepší z kadé v?kové kategorie získali i díky dotaci našeho m?sta diplomy, medaile a v?cné ceny. Všichni závodníci pak dostali ú?astnický list a sladkou odm?nu. Ke skv?lým výkon?m všem gratulujeme a d?kujeme vychovatelkám z 2. ZŠ za spolupráci.

Naše výprava získala jednu zlatou a jednu st?íbrnou medaili, všem ák?m d?kujeme za reprezentaci.

Fotografie...

Vítání jara v naší druin?.

Fotografie...

Ve st?edu 28. února 2018 prob?hla na ZŠ Elišky Krásnohorské ve Frýdku- Místku výtvarná sout? m?stských školních druin, které se zú?astnily i áci naší školy: Erika Kubo?ová, Michaela Florková, Vojta Jarošek, Pham Thu Ngan a Anastázie Kubo?ová. Sout? probíhala na vylosované téma ,,JARNÍ RADOVÁNKY,,

Pham Thu Ngam získala diplom za t?etí místo v této sout?i.

Všem sout?ícím gratulujeme k úsp?šnému reprezentování naší školy.

Fotky

Jak se ji stalo tradicí, tentokrát p?esn? za rok, jsme v naší školní druin? p?ivítali studentky st?ední zdravotnické školy. Doprovodila je a p?ipravila paní magistra Stanislava Mrkvi?ková.

Tato akce je sou?ástí našeho celoro?ního plánu a vdy je doprovázena nadšením d?tí. Ty se nejen seznámí se základy první pomoci teoreticky, co je jist? d?leité, ale následn? si vše mohou vyzkoušet na vlastní k?i. S nejv?tším ohlasem se kadoro?n? setkává ošet?ení krvácivých stav?. Krev v podob? medu a ?erveného potraviná?ského barviva d?lá divy. Tolik spokojených a nat?šených d?tí se jen tak nevidí.

D?kujeme tímto paní magist?e Mrkvi?kové a studentkám St?ední zdravotnické školy.

Fotografie

Karneval s klauny

Letošní karnevalové veselí op?t provázely humorné kousky našich oblíbených klaun?. D?ti se p?edvedly v maskách princezen, indián?, Superman?, zví?átek nebo ?arod?jnic…. a uily si tanec, sout?e, bublifuk i legraci s klauny. Nechyb?la ani tradi?ní tombola, její hlavní cenu v podob? dortu vyhrála Veronika Gurecká ze 4.C. Pod?kování pat?í maminkám, které pro všechny napekly sladké dobroty a rodi??m ze SRPŠ, kte?í se postarali o prodej ob?erstvení a financování akce.
Všem moc d?kujeme a t?šíme se na p?íští karneval. :-)

Foto...

 

Dne 11. 12. 2017 se konal na 1. ZŠ florbalový turnaj m?stských školních druin.

Naši áci z prvního stupn? vybojovali hezké ?tvrté místo. Turnaje se zú?astnili: Adam Baran, Dominik Jirá?ek, Jakub Novobilský, Ladislav Obermajer, Daniel Fanfrla, Adam Jašurek, Dominik Šebák, Ralf Petr, Lukáš Václavík.  

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS