Ve st?edu 20. ?ervna se  10 vybraných ák? 1. stupn? zú?astnilo atletických závod? konaných na stadionu TJ Slezan. Celkem sout?ilo 15 základních škol, tedy 150 d?tí. Naši áci byli úsp?šní, získali celkem  4 medaile.

  • 3 st?íbrné: Vanessa Kawecká Nelly 1. C, Olin Škola 1. B, Karolína Brázdilová 4. C
  • 1. bronzovou: Marie Bardo?ová 3. A

Všem zú?astn?ným pat?í pochvala za ú?ast a snahu - konkurence byla opravdu silná.

Fotografie...

 

Za?átkem ?ervna se gymnastika p?i 11.ZŠ vydala na republikové závody do Prahy a Brna. 

Sout? ?esko se hýbe se konala ve Sparta arén? v Praze, kde se hodnotí p?edevším nápad a choreografie sestavy. 

 

Celý článek a další foto...

 

Gymnasté a gymnastky z oddílu TJ VP Frýdek-Místek zaili nejúsp?šn?jší víkend sezóny. Ve dnech 11. - 13. kv?tna 2018 se konalo Mistrovství ?R ve sportovní gymnastice v Doubí u T?ebon?. 

Číst dál a fotografie

 
Dne 24.3.2018 jsme se vydali na první závod ?eského poháru TeamGym 2018 do T?ebí?e. Závod? se zú?astnilo p?iblin? 300 závodník?. 
V kategorii Junior I, kde jsme m?li zastoupení našich mladších dívek a chlapc?, bojovalo celkem 12 tým?. D?v?ata si v závod? vedla o n?co lépe a získala 5.místo díky perfektn? odcvi?ené pódiové skladb?. ,,I p?es malé zm?ny se holkám skladba moc povedla, je ale pot?eba dopilovat akrobacii, kde d?v?ata p?edvád?la fliky, na kterých bohuel ztratila nemálo bod?," dodala trenérka Kate?ina Kohutová. 
Chlapci p?edvedli výbornou akrobacii a odnesli si tak druhou nejvyšší známku za p?edvedená salta vp?ed i v kombinaci s flikem. Nervozita se projevila na pódiové skladb?, která se chlapc?m moc nezda?ila a p?išli tak o lepší umíst?ní. ,,V??ím, e kluci pódiovku dopilují a bude to stejn? perfektní jako na p?edchozích závodech," dodala trenérka chlapc? Vendula Henychová. 
V kategorii Junior II sout?ilo 10 tým?, v?etn? našich d?v?at, které obsadily 5.místo. Dívky sv?j závod zahájily na trampolín?, kde p?edvedly nejvyšší obtínost. Dv? ?ady skákaly p?es p?eskokový st?l, na kterém ukázaly p?emety i s obraty bez zaváhání na výbornou. Akrobacie se d?v?at?m p?íliš nevyvedla, ale pódiovou skladbou p?ekvapily trenérku Petru Tobiášovou, která dodala: ,,Holky jsou šikovné, mají vysokou obtínost ve všech t?ech disciplínách, jen je pot?eba dotrénovat provedení, p?edevším na akrobacii a poté se mohou rovnat s drustvy na stupních vít?z?".

Číst dál...

 
V pond?lí 23.4.2018 jsme se se staršími d?v?aty a chlapci zú?astnili Finále poháru v pohybových skladbách v Opav?. Chlapci sout?ili v kategorii I a m?li konkurenci šesti tým?. Chlapci p?edvedli pohybovou skladbu s názvem Ferda Mravenec a brouk Pytlík, která obsahuje spoustu akrobacie. Provedení bylo na jedni?ku a vybojovali si tak krásné 2.místo, nesta?ili pouze na drustvo z Opavy. ,, Kluci na pohybové skladb? dost zapracovali od poslední p?ehlídky, zaslouili si to!", dodala trenérka chlapc? Vendula Henychová . 
 
Naše d?v?ata soupe?ila s p?ti drustvy v kategorii II. Holky závodily se skladbou Mimové a byla to pro n? rovnou velká premiéra. D?v?ata mají sestavu hodn? gymnastickou, ale také obsahuje spoustu akrobacie, nap?íklad salto vzad nebo arab. Dívky byly nejlépe ohodneceny a vyhrály. ,,Holky moc chválím, skladba je náro?ná a zvládly ji skv?le, dotrénujeme sjednocení a bude to perfektní", dodala trenérka dívek Tobiášová Petra. Všem moc gratulujeme a t?šíme se na další úsp?chy.

 

V sobotu 9. prosince jsme se poprvé zú?astnili 6. ro?níku Oderského poháru - sout?e jednotlivc? a dvojic. O medaile jelo bojovat 14 d?tí z našeho oddílu a dom? jsme si odvezli celkem 7 medailí ze závodu jednotlivc? a 3 umíst?ní v sout?i dvojic. 

V mladší kategorii I dívky nás zastupovala Maruška Bardo?ová s Elou Pohludkovou, které získaly v sout?i "twinteam" krásné 3. místo. V konkurenci 30 dívek se Maruška s výbornou sestavou na prostných umístila na 7. míst? a Elinka s druhou nejvyšší známkou na p?eskoku obsadila 3. místo. 

Číst dál a fotky...

Podkategorie

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS