Ve st?edu 27. ?ervna prob?hl na naší škole tradi?ní Den zdraví. Sout?ící drustva tvo?ili áci 6. - 8. ro?níku. Jednotlivé skupinky zm??ily mezi sebou síly v nejr?zn?jších pohybových disciplínách: hod na cíl, p?ekáková dráha nebo jízda zru?nosti na kole. Své znalosti mohli áci zúro?it v dopravní výchov?, v práci s buzolou, v ur?ování sv?tových stran i v ur?ování strom?. D?leitou oblastí byl i zdravý ivotní styl, nebezpe?í na internetu a dodrování zásad správného chování v dob? obecného ohroení  nebo p?i ivelných katastrofách ?i v jiných nebezpe?ných situacích. V neposlední ?ad? si ?lenové drustev poradili i p?i poskytování první pomoci.

Devá?áci však také nezaháleli, stali se hodnotiteli na jednotlivých stanovištích. Rádi bychom pod?kovali i student?m St?ední zdravotnické školy a jejich pedagogickému doprovodu, paní Ba?inové a paní Mrkvi?kové, za odbornou p?ípravu sout?ních stanoviš? první pomoci. 

Po se?tení všech bod? je po?adí vít?zných drustev následující:

 1. místo s celkovým po?tem 117 bod?:

        VII. A – Pavlí?ková Nikola, Dur?oková Klárka, P?ibylová Amálka, T?mová Michaela

 2. místo s celkovým po?tem 114 bod?:

        VII. A – Kone?ný Tomáš, Jurášek Dominik, Bardo? Antonín, Srní?ek Jan

3. místo s celkovým po?tem 113 bod?:

        VIII. A – Papala Martin, Slová?ek Jan, Kresta Michal, Menšíková Denisa

Všem vít?z?m blahop?ejeme.

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS