Letos prob?hl na naší škole ji 16. ro?ník projektu, jeho cílem je sbírat starý papír a finan?ní výt?ek pak v?novat na adopci medv?dice Oliny v ZOO Ostrava. T?ídy a také u?itelé mezi sebou sout?ili ve sb?ru papíru. A jak to všechno dopadlo?

Kategorie t?íd:

  1. místo – 3.A  - 2600,5 kg papíru
  2. místo – 1.C  - 2027 kg papíru
  3. místo – 4.C  - 1837 kg papíru

Kategorie u?itel?:

  1. místo – p. u?. Pyšková – 351,5 kg papíru
  2. místo – p. u?. Vránová – 111,5 kg papíru
  3. místo – p. Motlochová – 73 kg papíru

Vít?z?m blahop?eji. Odm?nou vít?zným t?ídám bude výlet do Zoologické zahrady v Ostrav?. Finan?ní výt?ek 10 000 K? byl zaslán na konto adopce zví?at do ZOO Ostrava. 

D?kuji všem a t?ším se na p?íští ro?ník.

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS