Dne 21. ?ervna se áci ?tvrtých t?íd naší školy zú?astnili sout?e „O nejlepší drustvo dopravního h?išt?“. Tuto sout? vyhlašuje M?stská policie Frýdek- Místek ve spolupráci s BESIPem, ?eským ?erveným k?íem a spole?ností  Hyundai. Je ur?ena práv? ák?m 4. ro?ník?, u kterých prob?hla výuka na dopravním h?išti ve Frýdku - Místku, kde se také sout? konala.

Sout?ními disciplínami byla  pravidla provozu na pozemních komunikacích (test), pravidla provozu na pozemních komunikacích (jízda po dopravním h?išti), jízda  zru?nosti a zásady poskytování první pomoci.  Všechny disciplíny mají pevn? stanovená pravidla i bodové ohodnocení.

Naši školu v této sout?i zastupovala 2 smíšená drustva – Alena Alešová, Klára Urbišová, Pavel Adamec  a Ond?ej Štefko ze 4. A, Hana Kone?ná, Kristýna Haragalová, Jakub Mach a Petr  Stalmach ze 4. C. Ob? naše skupiny byly velmi úsp?šné a p?inesly si spoustu upomínkových dárk?. V sout?i drustev se áci  4. C umístili v celkovém po?adí na krásném 2. míst?. Mezi jednotlivci op?t usp?li naši áci -  3. místo vybojoval  Petr Stalmach, 2. místo Pavel Adamec  a ob? 1. místa (mezi d?v?aty i chlapci) obsadily naše d?ti – Hana Kone?ná a Ond?ej Štefko, kte?í si odvezli nevšední  ceny – jízdní kola z limitované edice!

Pod?kování pat?í i paní u?itelce Mgr. Zuzan? Šnajdrové, která áky na sout? p?ipravovala.

Všem gratulujeme a doufáme, e naši školu budou stejn? úsp?šn? reprezentovat i p?íští rok.

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS