Ve dnech 15. -  24. ?ervna se áci naší školy zú?astnili sportovn? relaxa?ního pobytu na poloostrov? Istrie ve ?ty? hv?zdi?kovém kempu Bijela Uvala u m?ste?ka Pore?. Náplní zájezdu bylo nejen koupání v mo?i, ale i r?zné sportovní aktivity: házená, beach volejbal, kopaná, basketbal, stolní tenis aj. K nejoblíben?jším pat?il vodní aerobic pod vedením chorvatských instruktor?. Bydleli jsme v pln? vybavených karavanech s klimatizací a seznámili se s chorvatskou kuchyní, kterou nám místní dováeli dvakrát denn?. Zajímavosti pobytu byla také tane?ní sout?, kterou jsme ovládli a zvít?zili nad finskou skupinou. D?ti nato?ili promo video, které bude umíst?no na webových stránkách kempu.

Pobyt se náramn? vyda?il, ?ím si áci zpest?ili záv?r školního roku a spokojen? se všichni vrátili dom?.                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS