12. ?ervna 2018 jsme se s áky 8. a 9. t?íd op?t vydali po stopách historie. Naše putování sm??ovalo do Hrabyn? a Darkovi?ek, míst, která jsou spjata s 2. sv?tovou válkou. Nejprve jsme si prohlédli Památník 2. sv?tové války. Expozice Doba zmaru a nad?je chronologicky p?ipomíná vále?né d?jiny 2. sv. války a zárove? p?ibliuje i civilní ivot obyvatelstva, vále?nou výrobu a kulturu. Postihuje také boje ?eskoslovenských voják? na Blízkém východ?, osudy letc? v Polsku, Francii, Velké Británii a další události.

V pr?b?hu prohlídky si áci vypl?ovali p?edem p?ipravený pracovní list a ov??ovali tak získané informace. Sou?ásti exkurze byl i program v?novaný holocaustu. ák?m byly na dobových dokumentech a nahrávkách pam?tník? objasn?ny pojmy antisemitismus, sionismus, šoa nebo holocaust a objasn?ny okolnosti, které vedly k masovým transport?m evropských id? do ghett a koncentra?ních tábor? v období 2. sv. války.

Další cesta vedla do Darkovi?ek, kde jsme se seznámili s významem pevnostního areálu, který vznikal v letech 1935-1938. Areál opevn?ní tvo?í p?chotní sruby MO-S 18, MO-S 19, MO-S 20 a lehký objekt LO – vz. 37A. Jeden z bunkr? jsme prošli a ud?lali si tak p?edstavu, co skrýval, jak fungoval a jak se zde voják?m ilo.

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS