Vyhlašujeme 16. ro?ník školního projektu.

?eho se projekt týká? Sbíráme starý papír, ?ím zachra?ujeme stromy a získaný finan?ní výt?ek za sb?r zasíláme na adopci medv?dice Oliny do ostravské ZOO.

Termíny sb?ru jsou vdy v pátek:

  • 13. ?íjna 2017
  • 8. prosince 2017
  • 23. února 2018
  • 6. dubna 2018
  • 1. ?ervna 2018

Místo a ?as: Vdy od 7:30 do 8 hodin u vstupu na 1. stupe?Papír musí být svázaný!!!

Za p?inesený papír, zachrán?né stromy a medv?dici Olinu p?edem d?kujeme!

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS