Cílem výzvy je podpo?it mate?ské a základní školy formou projekt? zjednodušeného vykazování.

Výzva podpo?í osobnostn? profesní rozvoj pedagog? prost?ednictvím dalšího vzd?lávání pedagogických pracovník?, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagog? a pom?e školám p?i spole?ném vzd?lávání d?tí/ák?, a to moností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, p?íp. ch?vu v mate?ské škole. D?leitou oblastí podpory je také usnadn?ní p?echodu d?tí z mate?ské školy do základní školy a spolupráce s rodi?i d?tí a ák?. Za?azení ák? se speciálními vzd?lávacími pot?ebami (SVP) do hlavního vzd?lávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (?tená?ské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a dou?ování ák? základní školy ohroených školním neúsp?chem).

Název projektu školy                                         Otev?ená škola v šablonách             

Datum zahájení                                                   01. 09. 2017

Datum ukon?ení                                                  31. 08. 2019

Doba trvání projektu                                            24 m?síc?

Finan?ní výše ádosti dle šablon                     1.015168 K?

Školou zvolené ŠABLONY :

Název šablony

Po?et šablon

Školní psycholog-personální podpora ZŠ

24

Vzd?lávání pedagogických pracovník? ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty ?tená?ská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze)

2

Vzd?lávání pedagogických pracovník? ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin

(varianta Cizí jazyk)

2

Vzd?lávání pedagogického sboru ZŠ zam??ené na inkluzi – vzd?lávací akce v rozsahu 8 hodin

105

Vzájemná spolupráce pedagog? ZŠ

2

Tandemová výuka na ZŠ

3

Klub zábavné logiky a deskových her pro áky ZŠ

1

Dou?ování ák? ZŠ ohroených školním neúsp?chem

15

 

?ÍDÍCÍ A REALIZA?NÍ TÝM DOTACE

Funkce v pracovním týmu dotace

Personální zajišt?ní šablon

?ídící tým

 

Vedoucí dotace - hlavní projektový manaer

Ing. Ji?í Adámek

?editel školy

Provozní manaer + administrativní pracovník + metodik 

Mgr. Tá?a Janošcová

Zástupce ?editele školy

Ekonomický manaer- ú?etní

Ing. Marta Motlochová - ú?etní školy

Realiza?ní tým

 

Školní psycholog

Mgr. Martina Nováková Fabiánová

Vedoucí Vzájemné spolupráce pedagog?

Mgr. Daniel Hosnédl

Mgr. Zuzana Šnajdrová

Mgr. Radomíra St?íová

Mgr. Martina ?e?ichová

Vedoucí Klubu zábavné logiky a deskových her

Mgr. Daniel Hosnédl

Vedoucí Dou?ování

Mgr. Daniela Ka?oková

Mgr. Jana Štefková

Mgr. Tá?a Janošcová

Mgr. Iva Vránová

Mgr. Iva Novotná

 

POPIS JEDNOTLIVÝCH ŠABLON

 • ?íslo a název aktivity                       II/1.3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem této aktivity je poskytnout do?asnou personální podporu – školního psychologa základním školám, které za?le?ují do kolektivu minimáln? t?i áky s pot?ebou podp?rných opat?ení se speciálními vzd?lávacími pot?ebami.

Školní psycholog zkoumá klima ve t?ídách, chování ák?, vytvá?í diagnostiku a poskytuje konzultace pro áky, pedagogy a rodi?e ve škole nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní

za?ízení.

 

 • ?íslo a název aktivity                       II/2.9 Vzájemná spolupráce pedagog? ZŠ – ?G/MG

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem je prohloubit spolupráci pedagog? školy v oblasti podpory rozvoje základních gramotností v dovednostech vzd?lávání heterogenních kolektiv? a poskytnout podporu ák?m s pot?ebou podp?rných opat?ení. Pedagogové vytvo?í minitým 3 pedagogických pracovník? 2. stupn? a budou se scházet v pr?b?hu 10 po sob? jdoucích m?síc? s cílem plánovat, realizovat a reflektovat aktivity ?tená?ské nebo matematické gramotnosti v b?né výuce mimo p?edm?ty ?J a literatura/Matematika.

 

 

 • ?íslo a název aktivity                       II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem je prohloubit spolupráci pedagog? školy v oblasti podpory rozvoje základních gramotností a rozvoje klí?ových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky ák?. Aktivita je ur?ená pro 2 pedagogy, kte?í spolu naplánují a zrealizují 10 vyu?ovacích hodin v pr?b?hu 5 po sob? jdoucích m?síc?, ve kterých probíhá výuka. Po kadé vyu?ovací hodin? prob?hne reflexe v?etn? zhodnocení vyuitých metod a vlivu na vzd?lávací proces a výsledky ák?.

 

 

 

 • ?íslo a název aktivity           II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro áky ZŠ

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro áky základní školy. Má formu volno?asové aktivity a vede k rozvoji klí?ových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení ák?. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné sloky vzd?lávání áka. Aktivita umo?uje vedle rozvoje ák? i profesní rozvoj pedagogických pracovník?. Klub je mono z?ídit pro nejmén? šest ák? základní školy. Podmínkou z?ízení klubu je za?azení nejmén? dvou ák? ohroených školním neúsp?chem.

 

P?i identifikaci ák? ohroených školním neúsp?chem je moné sledovat následující oblasti:

 • nízká motivace ke vzd?lávání;
 • dlouhodobá a opakovaná prosp?chová neúsp?šnost;
 • ned?slednost ve školní p?íprav?;
 • káze?ské p?estupky;
 • ned?sledné rodi?ovské vedení;
 • sociokulturn? znevýhodn?né prost?edí.

 

V období p?ti po sob? jdoucích m?sících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimáln? 16 sch?zek v délce trvání 90 minut. Klubové sch?zky se konají zpravidla jedenkrát týdn?.

Pokud v jednom týdnu klub odpadne, m?e škola v dalším týdnu realizovat klub dvakrát.

Pro napln?ní výstupu je nezbytné, aby pr?m?rná návšt?vnost aktivity byla min. 75 % z celkového po?tu zapsaných ák?

Pokud je ák do klubu p?ihlášen, je pro n?j docházka povinná a jeho nep?ítomnost musí být zákonným zástupcem áka omluvena.  Po celou dobu realizace klubu nemusí být podpo?ení stále stejní áci. V p?ípad? dlouhodobé nep?ítomnosti nebo ukon?ení docházky áka do klubu (nap?. z d?vodu st?hování, apod.) je moné p?ijmout na jeho místo jiného áka.

 

 • ?íslo a název aktivity             II/3.3 Dou?ování ák? ZŠ ohroených školním neúsp?chem

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem aktivity je podpo?it áky ohroené školním neúsp?chem prost?ednictvím monosti dou?ování. Jednotka m?e být také vyuita pro áky ze sociáln? znevýhodn?ného a kulturn? odlišného prost?edí, kterým aktivita m?e napomoci upevnit jejich zvyk provád?t samostatnou odpolední p?ípravu.

 

P?i identifikaci ák? ohroených školním neúsp?chem je moné sledovat následující oblasti:

 • nízká motivace ke vzd?lávání;
 • dlouhodobá a opakovaná prosp?chová neúsp?šnost;
 • ned?slednost ve školní p?íprav?;
 • káze?ské p?estupky;
 • ned?sledné rodi?ovské vedení;
 • sociokulturn? znevýhodn?né prost?edí.

 

Dou?ování probíhá po vyu?ování a bude probíhat v rozsahu minimáln? 16 hodin, a to jedenkrát týdn? 60 minut p?t po sob? jdoucích m?síc?, ve kterých probíhá výuka. Pokud v jednom týdnu dou?ování odpadne, m?e škola v dalším týdnu realizovat dou?ování dvakrát. Pro napln?ní výstupu je nezbytné, aby pr?m?rná návšt?vnost aktivity byla min. 75 % z celkového po?tu zapsaných ák?. Pokud je ák na dou?ování p?ihlášen, je pro n?j dou?ování povinné a jeho nep?ítomnost musí být zákonným zástupcem áka omluvena. áci se mohou v pr?b?hu realizace aktivity obm??ovat.

 

Pomocí t?chto výše uvedených šablon a aktivit  se budeme snait zvýšit a zlepšit výchovn? vzd?lávací výsledky ák?, omezit jejich neúsp?šnost, zvýšit jejich motivaci k u?ení, zlepšit pracovní klima ve škole a zajistit profesní r?st pedagogických pracovník?.

 

11. 9. 2017

Ing. Ji?í Adámek

?editel školy

 

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS