ŠABLONY II - dotace z OPVVV

 

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Název projektu školy                                         Otevřená škola v šablonách             

Datum zahájení                                                   01. 09. 2017

Datum ukončení                                                  31. 08. 2019

Doba trvání projektu                                            24 měsíců

Finanční výše žádosti dle šablon                     1.015168 Kč

Školou zvolené ŠABLONY :

Název šablony

Počet šablon

Školní psycholog-personální podpora ZŠ

24

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze)

2

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin

(varianta Cizí jazyk)

2

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

105

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ

2

Tandemová výuka na ZŠ

3

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

1

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

15

 

ŘÍDÍCÍ A REALIZAČNÍ TÝM DOTACE

Funkce v pracovním týmu dotace

Personální zajištění šablon

Řídící tým

 

Vedoucí dotace - hlavní projektový manažer

Ing. Jiří Adámek

Ředitel školy

Provozní manažer + administrativní pracovník + metodik 

Mgr. Táňa Janošcová

Zástupce ředitele školy

Ekonomický manažer- účetní

Ing. Marta Motlochová - účetní školy

Realizační tým

 

Školní psycholog

Mgr. Martina Nováková Fabiánová

Vedoucí Vzájemné spolupráce pedagogů

Mgr. Daniel Hosnédl

Mgr. Zuzana Šnajdrová

Mgr. Radomíra Střížová

Mgr. Martina Řeřichová

Vedoucí Klubu zábavné logiky a deskových her

Mgr. Daniel Hosnédl

Vedoucí Doučování

Mgr. Daniela Kaňoková

Mgr. Jana Štefková

Mgr. Táňa Janošcová

Mgr. Iva Vránová

Mgr. Iva Novotná

 

POPIS JEDNOTLIVÝCH ŠABLON

 • Číslo a název aktivity                       II/1.3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního psychologa základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní

zařízení.

 

 • Číslo a název aktivity                       II/2.9 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ – ČG/MG

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogů školy v oblasti podpory rozvoje základních gramotností v dovednostech vzdělávání heterogenních kolektivů a poskytnout podporu žákům s potřebou podpůrných opatření. Pedagogové vytvoří minitým 3 pedagogických pracovníků 2. stupně a budou se scházet v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců s cílem plánovat, realizovat a reflektovat aktivity čtenářské nebo matematické gramotnosti v běžné výuce mimo předměty ČJ a literatura/Matematika.

 

 

 • Číslo a název aktivity                       II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogů školy v oblasti podpory rozvoje základních gramotností a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků. Aktivita je určená pro 2 pedagogy, kteří spolu naplánují a zrealizují 10 vyučovacích hodin v průběhu 5 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. Po každé vyučovací hodině proběhne reflexe včetně zhodnocení využitých metod a vlivu na vzdělávací proces a výsledky žáků.

 

 

 

 • Číslo a název aktivity           II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem.

 

Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:

 • nízká motivace ke vzdělávání;
 • dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;
 • nedůslednost ve školní přípravě;
 • kázeňské přestupky;
 • nedůsledné rodičovské vedení;
 • sociokulturně znevýhodněné prostředí.

 

V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně.

Pokud v jednom týdnu klub odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat klub dvakrát.

Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min. 75 % z celkového počtu zapsaných žáků

Pokud je žák do klubu přihlášen, je pro něj docházka povinná a jeho nepřítomnost musí být zákonným zástupcem žáka omluvena.  Po celou dobu realizace klubu nemusí být podpoření stále stejní žáci. V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo ukončení docházky žáka do klubu (např. z důvodu stěhování, apod.) je možné přijmout na jeho místo jiného žáka.

 

 • Číslo a název aktivity             II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu.

 

Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:

 • nízká motivace ke vzdělávání;
 • dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;
 • nedůslednost ve školní přípravě;
 • kázeňské přestupky;
 • nedůsledné rodičovské vedení;
 • sociokulturně znevýhodněné prostředí.

 

Doučování probíhá po vyučování a bude probíhat v rozsahu minimálně 16 hodin, a to jedenkrát týdně 60 minut pět po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. Pokud v jednom týdnu doučování odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat doučování dvakrát. Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min. 75 % z celkového počtu zapsaných žáků. Pokud je žák na doučování přihlášen, je pro něj doučování povinné a jeho nepřítomnost musí být zákonným zástupcem žáka omluvena. Žáci se mohou v průběhu realizace aktivity obměňovat.

 

Pomocí těchto výše uvedených šablon a aktivit  se budeme snažit zvýšit a zlepšit výchovně vzdělávací výsledky žáků, omezit jejich neúspěšnost, zvýšit jejich motivaci k učení, zlepšit pracovní klima ve škole a zajistit profesní růst pedagogických pracovníků.

 

11. 9. 2017

Ing. Jiří Adámek

ředitel školy

 

RSS