P?ání do nového školního roku

Dva m?síce prázdnin jsou za námi a my jsme slavnostn? zahájili nový školní rok 2017/2018. Letošní slunné prázdniny nám daly dostatek moností k odpo?inku od školních povinností a nyní jsme p?ipraveni absolvovat 10 m?síc? náro?né školní práce.

P?ejeme Vám všem, milí áci a u?itelé, aby tento školní rok byl pro Vás rokem úsp?šným, napln?ným radostmi a pohodou. Toho m?eme dosáhnout jedin? v p?ípad?, e se nám na naší škole poda?í nadále udrovat p?kné vzájemné vztahy mezi u?iteli a áky, za p?edpokladu, e nás u?itelé budete áci chápat jako p?átelé, kte?í vám pomáhají nalézat cesty k poznání a v?d?ní.

Jako kadý školní rok, tak i letos, jsme p?ivítali naše prv?á?ky. Ocitli se na škole, která je známá p?edevším svými výjime?nými výbornými výsledky nejen ve sportu, ale i v dalších vyu?ovacích p?edm?tech. P?ejeme vám, naši prv?á?ci, aby se vám u nás moc líbilo a do školy jste chodili rádi.
Nejstarším ák?m devátého ro?níku p?ejeme, aby bylo jejich snaení b?hem celé školní docházky korunováno p?ijetím na st?ední školy, které si vyberou.

A? se da?í!

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS