Váení rodi?e, zákonní zástupci a milí áci,

mé jméno je Martina Nováková Fabianová, a s radostí a odhodláním za?ínám vykonávat ?innosti školního psychologa. Neváhejte se na mne obrátit kdykoli budete mít pocit, e vaše dítko n?co trápí ?i pot?ebuje poradit s výchovnými nebo výukovými potíemi. P?ij?te si popovídat, nebo se jen zeptat, na to, co vás zajímá…

A co vlastn? m?e školní psycholog d?lat?

Uvedu n?kolik p?íklad?:

  • individuální poradenství pro áky (osobní a rodinné problémy, výukové potíe, obtíe v t?ídním kolektivu, atd.)
  • konzultace se zákonnými zástupci ák?
  • poskytování krizové intervence
  • depistá výchovných a výukových potíí
  • sociometrická šet?ení, zjiš?ování sociálního klimatu ve t?íd?, podpora spolupráce t?ídy a t?ídního u?itele
  • pé?e o nadané áky
  • kariérové poradenství
  • osv?tová ?innost
  • a další…

Jak se na mne m?ete obrátit?

Pokud si chcete sjednat osobní sch?zku, tak mne neváhejte kontaktovat telefonicky (555 534 082) nebo emailem:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Ve škole jsem p?ítomna vdy v pond?lí a ve ?tvrtek.
Najdete mne ve 4. pat?e budovy C.

K individuální práci se ákem je nutný informovaný souhlas zákonného zástupce. Obsah všech sd?lení je d?v?rný, jako psycholog zachovávám ml?enlivost. Poradenské sluby jsou na škole poskytovány zdarma. V??ím, e spole?n? se nám poda?í, aby naše škola stále byla bezpe?ným a p?íjemným místem, kam nejen d?ti chodí s radostí.

Krásné dny p?eje,

Martina Nováková Fabianová
školní psycholoka        

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS