Váení rodi?e,
dovolte mi, abych Vás tímto seznámil s realizací dota?ního projektu, tzv. ŠABLONY II s názvem „Otev?ená škola v šablonách“, registra?ní ?íslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005207, který bude probíhat na Základní škole Frýdek-Místek, Ji?ího z Pod?brad 3109 od 1. 09. 2017 – do 31. 8. 2019.

Zá?í 2017 – ?erven 2018 

Cílem dotace je podpo?it školy formou projekt? zjednodušeného vykazování.

Škola realizuje šablony k dalšímu vzd?lávání u?itel?, které je zam??eno na inkluzi, cizí jazyk  matematickou a ?tená?skou gramotnost, zam?stnává školního psychologa a realizuje vzájemnou spolupráci pedagog?, tandemovou výuku, klub logického myšlení a deskových her a u ák? ohroených školním neúsp?chem otevírá kluby dou?ování.

Od 01. 09. 2017 do 30. 06. 2018 bude probíhat I. etapa v t?chto šablonách:

 

 Název šablony

  Zodpov?dní pedagogi?tí pracovníci

 Školní psycholog-  personální podpora ZŠ      II/1.3

 

 Mgr. Martina Nováková Fabiánová

 Klub zábavné logiky a  deskových her II/3.2

 Mgr. Daniel Hosnédl

 

 Dou?ování ák?    ohroených školním    neúsp?chem II/3.3

 Mgr. Daniela Ka?oková – ?J a M na 1. stupni

 Mgr. Jana Štefková – ?J a M  na 1. stupni

 Mgr. Tá?a Janošcová – AJ  na 1. stupni

 Mgr. Iva Vránová – ?J na 2. stupni

 Mgr. Iva Novotná – AJ na 2. stupni

 Termíny budou stanoveny dle rozvrhu ák? a vyu?ujících

POPIS JEDNOTLIVÝCH ŠABLON

 •   ?íslo a název aktivity                       II/1.3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem této aktivity je poskytnout do?asnou personální podporu – školního psychologa základním školám, které za?le?ují do kolektivu minimáln? t?i áky s pot?ebou podp?rných opat?ení se speciálními vzd?lávacími pot?ebami.

Školní psycholog zkoumá klima ve t?ídách, chování ák?, vytvá?í diagnostiku a poskytuje konzultace pro áky, pedagogy a rodi?e ve škole nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní za?ízení.

 

 •   ?íslo a název aktivity           II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro áky ZŠ

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro áky základní školy. Má formu volno?asové aktivity a vede k rozvoji klí?ových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení ák?. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné sloky vzd?lávání áka. Aktivita umo?uje vedle rozvoje ák? i profesní rozvoj pedagogických pracovník?. Klub je mono z?ídit pro nejmén? šest ák? základní školy. Podmínkou z?ízení klubu je za?azení nejmén? dvou ák? ohroených školním neúsp?chem.

P?i identifikaci ák? ohroených školním neúsp?chem je moné sledovat následující oblasti:

 • nízká motivace ke vzd?lávání;
 • dlouhodobá a opakovaná prosp?chová neúsp?šnost;
 • ned?slednost ve školní p?íprav?;
 • káze?ské p?estupky;
 • ned?sledné rodi?ovské vedení;
 • sociokulturn? znevýhodn?né prost?edí.

V období p?ti po sob? jdoucích m?sících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimáln? 16 sch?zek v délce trvání 90 minut. Klubové sch?zky se konají zpravidla jedenkrát týdn?. Pokud v jednom týdnu klub odpadne, m?e škola v dalším týdnu realizovat klub dvakrát. Pro napln?ní výstupu je nezbytné, aby pr?m?rná návšt?vnost aktivity byla min. 75 % z celkového po?tu zapsaných ák? Pokud je ák do klubu p?ihlášen, je pro n?j docházka povinná a jeho nep?ítomnost musí být zákonným zástupcem áka omluvena.  Po celou dobu realizace klubu nemusí být podpo?ení stále stejní áci. V p?ípad? dlouhodobé nep?ítomnosti nebo ukon?ení docházky áka do klubu (nap?. z d?vodu st?hování, apod.) je moné p?ijmout na jeho místo jiného áka.

 

 •   ?íslo a název aktivity             II/3.3 Dou?ování ák? ZŠ ohroených školním neúsp?chem

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem aktivity je podpo?it áky ohroené školním neúsp?chem prost?ednictvím monosti dou?ování. Jednotka m?e být také vyuita pro áky ze sociáln? znevýhodn?ného a kulturn? odlišného prost?edí, kterým aktivita m?e napomoci upevnit jejich zvyk provád?t samostatnou odpolední p?ípravu.

P?i identifikaci ák? ohroených školním neúsp?chem je moné sledovat následující oblasti:

 • nízká motivace ke vzd?lávání;
 • dlouhodobá a opakovaná prosp?chová neúsp?šnost;
 • ned?slednost ve školní p?íprav?;
 • káze?ské p?estupky;
 • ned?sledné rodi?ovské vedení;
 • sociokulturn? znevýhodn?né prost?edí.

Dou?ování probíhá po vyu?ování a bude probíhat v rozsahu minimáln? 16 hodin, a to jedenkrát týdn? 60 minut p?t po sob? jdoucích m?síc?, ve kterých probíhá výuka. Pokud v jednom týdnu dou?ování odpadne, m?e škola v dalším týdnu realizovat dou?ování dvakrát. Pro napln?ní výstupu je nezbytné, aby pr?m?rná návšt?vnost aktivity byla min. 75 % z celkového po?tu zapsaných ák?. Pokud je ák na dou?ování p?ihlášen, je pro n?j dou?ování povinné a jeho nep?ítomnost musí být zákonným zástupcem áka omluvena. áci se mohou v pr?b?hu realizace aktivity obm??ovat.

 

Pomocí t?chto výše uvedených šablon a aktivit  se budeme snait zvýšit a zlepšit výchovn? vzd?lávací výsledky ák?, omezit jejich neúsp?šnost, zvýšit jejich motivaci k u?ení, zlepšit pracovní klima ve škole a zajistit profesní r?st pedagogických pracovník?.

 

11. 9. 2017

Ing. Ji?í Adámek

?editel školy

 

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS