Informace o zápisu a provozu školní družiny

 • Zápis žáků do školní družiny proběhne v úterý 1.9. 2015 od 8:00 hod. ve vestibulu školy u šaten.
 • Nový zápisní lístek si musí vyzvednout a vyplnit i žáci, kteří již ŠD navštěvovali.
 • Provoz školní družiny bude 1.9. 2015 bez stravování od 9:00 do 12:00 hod.
 • Od 2.9. do 4.9. 2015 je provoz ve ŠD z technických důvodů upraven ráno od 6:00 do 8:00 hod. a odpoledne od 11:00 do 15:00 hod.

Informace k zahájení školního roku 2015-2016

 

Vážení rodiče,

na škole nadále probíhají stavební práce na zateplení budov ZŠ, (vedené MMFM). Vzhledem k podmínkám poskytovatele dotace a zákonným termínům zadávacího řízení zasáhne realizace stavební akce do nového školního roku, proto Vám chci sdělit nutné informace týkající se provozu školy na začátku tohoto školního roku.

1. září  -  slavnostní zahájení školního roku – od 8.00 – 8.45 hod.

 • žáci 1. stupně v kmenových třídách
 • žáci 2. stupně v náhradních prostorách pavilonu A a B (informace pro žáky bude zveřejněna v prostorách šaten)

ídní učitelé provedou poučení žáků o BOZ v podmínkách stavby na škole (viz. Poučení žáků a rodičů o provádění stavebních prací v objektu základní školy)

 • Školní družina – zápis proběhne v době od 8.00 ve vestibulu školy (u šaten), provoz od 8.45 – 12.00 hod.
 • Školní jídelna - v tento den z provozních důvodů nebudeme žákům vydávat oběd

2. září  – 4. září  

 • žáci 1. tříd -  informace o výuce bude předána rodičům  1. 9. 2015
 • žáci 2. až 5. tříd – výuka bude probíhat v kmenových třídách od 8.00 – 11.00 hod.
 • žáci 6. – 9. tříd - vyučování bude probíhat dle upraveného programu mimo budovu školy v době od 8.00 - 11.30 hod. (upřesní třídní učitel dané třídy)
 • Školní družina – ranní provoz od 6.00 – 8.00 hod., odpoledne od 11.00 – 15.00 hod.
 • Školní jídelna – v těchto dnech již bude probíhat školní stravování (režim prodeje stravného viz. vedoucí školní jídelny)

Poznámka:

Dne 2. 9. bude probíhat testování žáků 8. a  9. ročníku + výběr žáků 7. tříd z anglického jazyka, které bude jedním z kritérií účasti vybraných žáků krátkodobého jazykově-vzdělávacího pobytu v Anglii – Londýně (pobyt je financován z projektu EU s názvem Otevřená škola posiluje dovednosti žáků a učitelů).

Od 7. 9. bude výuka probíhat dle stanoveného rozvrhu hodin.

Poučení žáků a rodičů o provádění stavebních prací v objektu základní školy

Žákům školy je zakázáno:

 • vstupovat na nádvoří školy
 • manipulovat s okny
 • vstupovat na lešení

Pro vstup a výstup ze školy se bude výhradně používat hlavní chod. Zadní vchod u kuchyně bude uzamčen, a proto strávníci a osoby jdoucí do družiny musí použít pouze vchod hlavní.

Ředitel školy zajistí rozpis dozoru v jednotlivých podlažích budov, kde bude probíhat vyučování žáků.

                                  ve Frýdku-Místku dne 28.8.2015 vydal  Ing. Jiří Adámek, ředitel školy

Výjezd žáků do Londýna - Výzva č. 56

Vážení rodiče, naše škola získala v rámci projektu Otevřená škola posiluje dovednosti žáků a učitelů dotaci na podporu zahraničního jazykového kurzu pro žáky. Cílem je zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU. Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v Anglii - Londýně pro žáky proběhne ve dnech 8.11 -14.11.2015 včetně cesty. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa. Dotace tohoto projektu je určena pro 40 žáků naší školy. Za transparentní výběr žáků, kteří se zúčastní jazykově-vzdělávacího pobytu, odpovídá ředitel školy. Při výběru žáků bude v úvahu brána jazyková úroveň žáků a motivace žáků k účasti na zahraničním jazykovém kurzu a slušné chování během školní docházky.

Každý účastník zájezdu musí mít svůj vlastní cestovní doklad s dobou platnosti minimálně do konce roku 2015. Ve čtvrtek 3.9.2015 dostanete od nás informaci, zda vaše dítě bylo vybráno či nikoli. V případě, že vaše dítě bylo vybráno a vy máte zájem, aby se akce zúčastnilo, je nutné již během tohoto týdne vyřídit rychlopas. Pokud nebude škole dodáno číslo cestovního dokladu do 17.9.2015, nebude moci být vaše dítě zařazeno do tohoto zahraničního jazykového kurzu a bude dána možnost náhradníkům.

Organizační zajištění výuky žáků 1. tříd v první týdnu školního roku 2015-2016

Školní rok 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015 slavnostním zahájením v jednotlivých třídách v 8:00 hodin. Prvňáčky a rodiče přivítají ve třídách jejich třídní učitelé. Výuka prvního školního dne bude ukončena v 8.45 hodin. Od 8:00 hod. budou mít rodiče možnost zapsat své dítě do školní družiny. Zápis bude probíhat ve vestibulu u šaten.

1) Provoz školní družiny

1. 9. 2015 od 9:00 do 12:00 hod.

2. 9. 2015 – 4. 9. 2015 od 6:00 do 8:00 hod. a odpoledne od konce vyučování žáků do 15:00 hod.

2) Úvodní schůzka s rodiči prvňáčků

Ve středu 2. září 2015 od 15.30 hod se uskuteční pro rodiče prvňáčků v jednotlivých prvních třídách úvodní schůzky s třídními učitelkami. Na programu budou upřesňující informace k organizaci prvních školních dní, třídní učitelky doplní informace ke  školním pomůckám a seznámí rodiče s  režimem a chodem školy.

3) Zkrácená výuka v prvním školním týdnu

Ve středu 2. září končí výuka po 2. vyučovací hodině tj. v 9.40 hodin.
Ve čtvrtek a v pátek 3. a 4. září bude výuka ukončena v  11.00 hodin.
Od pondělí 7. září bude probíhat výuka podle rozvrhu.

Termíny konzultací a reparátů

 

Sdělujeme rodičům a žákům, že dohodnuté termíny opravných zkoušek a konzultací jsou platné a probíhají ve sborovně školy.